Училище на днешния ден с поглед към бъдещето

Основно училище "Цар Симеон I" обявява:

·         2  (две) свободни места в паралелка VI клас с усилено изучаване на математика  (ЗП - 4 часа, ЗИП - 3 часа, СИП - 2 часа).

·         2  (две) свободни места в паралелка VIІ клас с усилено изучаване на математика (ЗП - 4 часа, ЗИП - 3 часа, СИП - 2 часа).

Заемането на свободните места става чрез полагане на изпит по МАТЕМАТИКА:

·         върху учебното съдържание за V клас и годишната оценка по математика - ЗП за V клас за паралелката в VІ клас

·         върху учебното съдържание за VІ клас и годишната оценка по математика - ЗП за VІ клас за паралелката в VІІ клас

Подреждането на кандидатите става чрез сумата от числата, получени при умножението на съответната оценка с числото:

  • 1 за положения изпит по математика;
  • 0,5 за годишната оценка по математика ЗП от учебната 2013 – 2014г.

Заявление за участие в приема се подава от родител/настойник в стая №201 всеки работен ден от 8,30 - 12,00 часа и от 13,00 - 16,00 часа до 09.09.2014г. вкл. При подаване на заявление родителят получава и конспект за учебното съдържание, върху което се полага изпита.

 

Изпитът по математика ще се проведе на 10.09.2014г. от 9,00 часа с продължителност 60 мин.

 

Учениците, подали заявление, да се явят не по-късно от 8,45 часа на 10.09.2014г в ОУ "Цар Симеон I" в стая № 205

Класирането ще бъде обявено в 13.00 часа на 11.09.2014г.

 

Когато в класирането има ученици с равни резултати и с броя им се надхвърля броят на обявените места в паралелката, те се подреждат в низходящ ред по сбора от оценките от учебните предмети: български език и литература, английски език, математика, човекът и природата, география и икономика, история и цивилизация, включени в задължителната подготовка от удостоверението за завършен предходен клас. Учениците с еднакви показатели и след подреждането по горепосочения начин се подреждат в низходящ ред по средния успех от оценките на учебните предмети от удостоверението за завършен предходен клас.

 

********************************************************************

********************************************************************

Уеб сайт в alle.bg