БЛАНКИ

 
Заявление за полагане на изпит от НВО по чужд език в края на VII клас- 2022г
Декларация за информирано съгласие за олимпиади
За Освобождаване от час по ФВС
Освобождаване от дейности в ГЦО
Потвърждение при отсъствие на ученик
Еднократна помощ
Декларация за контакт със заразно болен
Удостоверение за завършен клас
Психолого-педагогическа характеристика
Дубликат на свидетелство за завършено основно образование
Отсъствие на родител от настоящ адрес над 1 месец
Учители на стажантска практика
Академична справка
При корекция в имена по акт за раждане

УЧИЛИЩЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО