Училище на днешния ден с поглед към бъдещето

м. Април 2015г

1.Пролетна ваканция

Срок: от 02.04.2015г. до 13.04.2015г.вкл.

2. Кариерно ориентиране – VIII клас

Срок: 14.04.2015г. 18,35ч. стая 103

Отг: кл.ръководител

3. Кариерно ориентиране – VII клас

Срок: 21.04.2015г. 18,35ч.

                                                                           VІІа,б – стая 310 - Ир.Стойкова,Р.Николова

                                                                           VІІв,г – стая 409 - М.Димитрова,Р.Поптомова 

4. Практическо занятие по ГЗ

Срок: 17.04.2015г. – в края на 3ти уч. час

Отг: пом.директор по АСД

5. Училищно Великденско математическо състезание

Срок:16.04.2015г.за VІІкл.10,30ч.

          16.04.2015г. за ІVкл.12,00ч.

Отг: кл.рък. ІVкл. и учители по мат -VІІкл.

6. Участие в маратон на четенето по английски език.

Срок:23.04.2015г.

Отг: В.Чолакова, Кр.Христова- ІІІ и  ІVкл.

7. Участие в маратон на четенето по повод международния ден на книгата и авторското право.

Срок:23.04.2015г.по график в библиотеката

Отг: Н.Попова ІVа,б,в,г и ІІІд-кл.рък.

 

8. Национален конкурс 2015- тест по английски език  за ученици от ІІ, ІІІ и ІV клас

Срок: 15.04.2015г. 12,00 часа

Отг: Кр.Христова, В.Чолакова

 

9. Национално финално състезание на сдружение на СБНУ.

Срок: 20.04.2015г.

Отг: Св.Пенева, Д.Владимирова

 

10. Участие във Великденски конкурс на ОДК при община Варна за:

·         Рисувана или колажирана картичка – І – VІІІ клас

·         Разказ, есе или стихотворение на тема „Чудното Христово  Възкресение”

·         Великденско рисувано яйце или великденска украса – І – VІІІ клас

Срок: до 27.03.2015г.

Отг: учители по ИТ, ИИ и БЕЛ

11. Национален конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата”.

Срок:до 17.04. 2015г.

Отг: В.Рулева, Ненкова, кл.р-ли

12. Изложба от компютърни рисунки на тема: „Математика-приключение без край”

Срок: 27.04.-01.05.2015г.

Отг: Кр.Христова

кл.р-ли ІІ кл.,възпитатели

13. Изложба от фотоси на тема: „Космос”

Срок: 27.04.-01.05.2015г.

Отг: И.Христова, кл.р-ли ІV кл.

14. Отбелязване на 22.04.- Ден на планетата  Земя – експозиция с материали, подготвени от ученици от V – VІІІ клас

Срок:за изготвяне до 20.04.2015г.

Отг: Р.Николова, ,уч-ци от V - VІІІ кл.

15. Родителски срещи с  дневен ред:

1. Среща  с учители по предмети.

2. Успех и дисциплина на учениците.

3. НВО – изисквания за ІV и VІІ клас.

4. Опазване на МТБ и хигиена в класните стаи.

5.Заявления ЗИП, СИП, ПИГ за уч.2015/2016 г. (При прилагане на критерии за ПИГ, към заявлението се прилагат необходимите документи).

Срок:

                                                                            За ПГа,V- VІІІ кл. –на 22.04.2015г. – 1830ч.

                                                                            За ПГб, І –ІV кл. – на 23.04.2015г. – 1830ч.

                                                                            Отг : кл.ръководители, възпитатели, Учители

            6. Наредба за прием след VІІ и след VІІІ кл. -  07.05.2015г.по график при желание на родителите

·         за учениците от VІІ клас

·         за учениците от VІІІ клас

 

16. Пролетно почистване на класните стаи – предаване на хартия.

                                                                                                  Срок: 21.04. 2015г.

                                                                                                  почистване на  кл.стаи ЧК

                                                                                                  акцията за събиране на хартия:

    І кл.   до 8,00ч.

    ІІ -ІVкл.   до 7,15ч.

   V-VІІІкл. до 13,15ч.

  Отг: Д.Владимирова, В. Вълев,В.Цонева

        Гр.Демирева

17. Патронен празник.

                                     Срок: 30 април 2015г.                   

                           график по випуски

ПГа,ПГб и Іа,б,в,г,д кл.

Конкурс за рисунка

В. Аргирова, Т. Стефанова,

Ікл. Р. Колева

ІІа,б,в,г,д кл.

Посещение в музея ”Вл. Варненчик”

ІІкл. А. Първанова

ІІІ а,б,в,г,д кл.

Посещение в Археологическия музей

ІІІкл.Д.Владимирова

ІV а,б,в,г кл.

Посещение във Военноморския музей

ІVкл.И.Христова

V а,б,в кл.

VІ а,б,в,г кл.

VІІ а,б,в,г кл.

Еднодневна екскурзия с учебна цел

Vкл.Св.Димитрова

VІкл.Г.Никова

VІІкл.И.Стойкова

VІІІа клас

Спортен празник

VІІІкл.И.Минкова

Ив.Якимова, М.Мирчев

Уебсайт в alle.bg