Прием в подготвителна група

ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 ГОДИНА

Прием в подготвителна група за деца, родени 2013 г

Необходими документи и график на дейностите1. Подаване на заявление за прием, придружено от:
 • копие от удостоверение за раждане;
 • декларация от родител, ако детето е посещавало детска градина /по образец/;
 • служебна бележка, удостоверяваща, че един от двамата родители /или баба и дядо/ е учител или служител в системата на предучилищното, училищното и висшето образование;
 • копие от лична карта на единия родител или друг документ за адресна регистрация.
 • лична здравно-профилактична карта.
 • Срок: до 17.05.2019г. включително Оригиналите на всички копия се носят за сверяване.

  2.Обявяване на списък с класирани деца на първи етап на класиране
  Срок: на 22.05.2019г. в 17.00 часа

  3. Записване на класираните на първи етап деца, чрез текст „Записвам детето си в ОУ „Цар Симеон І” и подпис на единия родител върху заявлението за прием
  Срок: на 27.05.2019г. и на 28.05.2019г. от 8,30 до 12,00 часа и от 12,30 до 16,30ч.

  4.Обявяване на списък с класирани деца на втори етап на класиране /при наличие на свободни места след І етап /

  Срок: на 29.05.2019г. в 17.00 часа

  5.Записване на класираните на втори етап на класиране деца, по начин описан в т.3

  Срок: на 30.05.2019г. и на 31.05.2019 г.

  6.Обявяване списък на групата.

  Срок: на 04.09.2019г. на входа на училищната сграда

  7. Родителска среща с родителите на приетите деца

  Срок: на 04.09.2019г. от 18.00 часа

  8.Попълване на незаетите места след втори етап на класиране и записване – определя се от директора на училището

  9.Подадените извън посочените срокове заявления участват в следващия етап на класиране

  До класиране се допускат деца, заявлението за които е придружено от задължителните документи – удостоверение за раждане, документ с адресна регистрация, лична здравно-профилактична карта.

  Класирането се извършва по обявените критерии.

  Критерии за прием на деца в подготвителна група за учебната 2019 – 2020 година  1. Деца, които са посещавали детска градина /декларира се писмено от родител/ - 10 т. ;
  2. Деца и внуци на учители/ служители от системата на предучилищното, училищното и висшето образование /доказва се със служебна бележка/ – 5 т.;
  3.Деца близнаци – 4 т.;
  4. Близост до училището /доказва се с документ за адресна регистрация/ - прилага се при равен брой точки и за деца, които не отговарят на горепосочените критерии.

  УЧИЛИЩЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО