Прием в подготвителна група за деца, родени 2015 г

Училищен план – прием в подготвителна група за 2021 – 2022 г. :

Една група шестгодишни, полудневна организация на учебния ден – 23 деца, съгласно максималния норматив за броя на децата в групите от приложение № 7 към чл.59 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование.

УЧИЛИЩЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО