Прием в първи клас

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Прием в първи клас

Родителска среща – 04.09.2018г., 18.00 часа.

 1. До 30 март 2018 година
На електронната страница на училището се публикува училищният план-прием.  
 1. От 10:00 часа нa 25 май 2018 година до 23:59 часа нa 31 май 2018 година
Отворена е системата за подаване на заявление за прием в първи клас по електронен път.  
 1. На 5 юни 2018 година – 17:00 часа
Обявяване на списъци с класираните ученици – първо класиране – в електронната система в профила на заявителя и на видно място в училището.  
 1. На 6, 7 и 8 юни 2018 година от 9.00 часа до 17.00 часа
Записване на класираните ученици в стая №203 чрез подаване на следните документи:
 • Оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование;
 • Копие и оригинал (за сверка) от удостоверение за раждане на детето;
 • Копие и оригинал (за сверка) на документ за адресна регистрация;
 • Други документи, удостоверяващи обстоятелствата по критериите за прием.
 
 1. На 11 юни до 17:30 часа
Обявяване на свободните за второ класиране места (при наличие на такива) – в електронната система в профила на заявителя и на видно място в училището.  
 1. От  00 часа на 12 юни 2018 година до 23:59 часа на 14 юни 2018 година
Отворена е системата за електронен прием в първи клас за подаване на заявление за второ класиране или редакция на заявление.  
 1. На 15 юни 2018 година до 17:00 часа
Обявяване на списъци с класираните ученици – второ класиране – в електронната система в профила на заявителя и на видно място в училището.  
 1. От 9.00часа на 18 юни 2018 година до 17.00 часа на 19 юни 2018 година
Записване на класирани ученици след второ класиране – по начина, описан в точка 4.  
 1. На 20 юни 2018 година – до 17:30 часа
Обявяване на свободни места за трето класиране (при наличие на такива).  
 1. На 21 юни 2018 година от 10.00 до 23:59 часа на
Отворена е системата за електронен прием в първи клас за подаване на заявление за трето класиране или редакция на заявление.  
 1. На 25 юни 2018 година – до 17:00 часа
Обявяване на списъци с класираните ученици – трето класиране – в електронната система в профила на заявителя и на видно място в училището.  
 1. От 00часа на 26 юни 2018 година до 17.00 часа на 27 юни 2018 година
Записване на класирани ученици след трето класиране – по начина, описан в точка 4.
1.Водещ критерий за прием в първи клас е близостта до училището по постоянен или настоящ адрес на детето. При регистрация на заявлението се прави автоматична проверка в Локална база данни „Население“ на община Варна:
 • първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и същият адрес не е променян в последните 3 (три) години, предхождащи датата на подаване на заявлението;
 • втора група деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 (една) година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 (една) до 3 (три) години, предхождащи датата на подаване на заявлението;
 • трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, като същият адрес е променен в рамките на 1 (една) година преди подаване на заявлението;
 • четвърта група – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.
 1. При разпределяне в групите се взема предвид посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за класиране на детето.
 2. Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите в чл. 10, като първо се приемат децата от първа група.
 3. В случай че броят на децата в определена група надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии със съответния брой точки:
а) дете с трайни увреждания над 50 % -  30 точки; б) дете на двама починали родители – 30 точки; в) други деца от семейството, обучаващи се в училището – 100 точки; д) деца, завършили подготвителна група в училището – 100 точки; е) поредност на желанието на родител за прием на детето в съответните училища – от 50 до 41 точки. (Първо желание – 50 т., второ желание – 49 т. ... 10-то желание- 41 точки).
Представят се при записването на ученика:
 • Оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование;
 • Копие и оригинал (за сверка) от удостоверение за раждане на детето;
 • Копие и оригинал (за сверка) на документ за адресна регистрация;
 • Други документи, удостоверяващи обстоятелствата по критериите за прием.
 

Учебен план – учебни предмети, седмичен и годишен брой на учебните часове


Раздел А – задължителни учебни часове (ЗУЧ)
Учебни предметиСедмичен брой учебни часовеГодишен брой учебни часове
Български език и литература7224
Математика4128
Околен свят132
Музика164
Изобразително изкуство264
Технологии и предприемачество132
Физическо възпитание и спорт264
Общ брой часове за раздел А19608
Раздел Б – избираеми учебни часове (ИУЧ)
Учебни предметиСедмичен брой учебни часовеГодишен брой учебни часове
Български език и литература132
Английски език132
Информационни технологии132
Общ брой часове за раздел Б19608
Общо за раздел А + раздел Б22704
Раздел В – факултативни учебни часове
Учебни предметиСедмичен брой учебни часовеГодишен брой учебни часове
Общо за раздел А + раздел Б22704

Всяка учебна седмица включва и:
 • един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности;
 • един час на класа.
 • Целодневна организация на учебния ден – I клас  в смяна на учeбни занятия с II, III, IV клас – І учебен срок


  Приемане на учениците от входа на
  училищната сграда на ул. „Поп Харитон“
  07:40 ч.08:00 ч.
  Строяване на учениците08:00 ч.08:05 ч.
  Организирано влизане в класните стаи08:05 ч.08:10 ч.
  Учебни часове – ЗУЧ и ИУЧ
  1 час08:20 ч.08:55 ч.
  2 час09:10 ч.09:45 ч.
  3 час10:15 ч.10:15 ч.
  4 час11:05 ч.11:40 ч.
  5 час11:55 ч.12:30 ч.
  Организиран отдих и физическа активност,
  включително обедно хранене
  12:40 ч.12:15 ч.
  Строяване на учениците13:15 ч.13:20 ч.
  Организирано влизане в училищната сграда13:20 ч.13:25 ч.
  Самоподготовка13:30 ч.14:05 ч.
  Самоподготовка14:20 ч.14:55 ч.
  Занимания по интереси15:10 ч.15:45 ч.
  Занимания по интереси16:15 ч.16:50 ч.
  Организиран отдих и
  физическа активност
  16:55 ч.17:30 ч.
  Изпращане на учениците
  до входа на училищната сграда на ул. „Поп Харитон“
  и приемането им от родителите
  17:30 ч.


  в смяна на учебни занятия с V, VI, VII клас – ІІ учебен срок


  Приемане на учениците от входа на
  училищната сграда на ул. „Поп Харитон“
  07:40 ч.08:00 ч.
  Строяване на учениците08:00 ч.08:05 ч.
  Организирано влизане в класните стаи08:05 ч.08:10 ч.
  Учебни часове – ЗУЧ и ИУЧ
  1 час08:20 ч.08:55 ч.
  2 час09:10 ч.09:45 ч.
  3 час10:15 ч.10:50 ч.
  4 час11:05 ч.11:40 ч.
  5 час11:50 ч.12:25 ч.
  Организиран отдих и физическа активност,
  включително обедно хранене
  12:35 ч.13:10 ч.
  Строяване на учениците13:10 ч.13:20 ч.
  Организирано влизане в училищната сграда13:20 ч.13:25 ч.
  Самоподготовка13:30 ч.14:05 ч.
  Самоподготовка14:20 ч.14:55 ч.
  Занимания по интереси15:10 ч.15:45 ч.
  Занимания по интереси16:15 ч.16:50 ч.
  Организиран отдих и
  физическа активност
  16:55 ч.17:30 ч.
  Изпращане на учениците
  до входа на училищната сграда на ул. „Поп Харитон“
  и приемането им от родителите
  17:30 ч.

  Полудневна организация на учебния ден – I клас  Приемане на учениците от входа на
  училищната сграда на ул. „Поп Харитон“
  07:40 ч.08:00 ч.
  Строяване на учениците08:00 ч.08:05 ч.
  Организирано влизане в класните стаи08:05 ч.08:10 ч.
  Учебни часове – ЗУЧ и ИУЧ
  1 час08:20 ч.08:55 ч.
  2 час09:10 ч.09:45 ч.
  3 час10:15 ч.10:50 ч.
  4 час11:05 ч.11:40 ч.
  5 час11:55 ч.12:30 ч.
  Изпращане на учениците
  до входа на училищната сграда на ул. „Поп Харитон“
  и приемането им от родителите
  12:35 ч.12:40 ч.

  Материална база • самостоятелни класни стаи;
 • три компютърни кабинета с интернет;
 • физкултурен салон;
 • библиотека;
 • актова зала;
 • медицински кабинет с лекар и медицинска сестра;
 • кабинет за ресурсно подпомагане на ученици със специални образователни потребности;
 • ученически стол (купони се закупуват в четвъртък и петък за цялата следваща седмица).


 • Английски език – школа „Вария“;
 • Модерен балет – балет „Мелади“;
 • Футбол – ФК „Делфините“;
 • Баскетбол – БК „Старбаскет“.
 • Тетрадки /с готово начертано едно поле отляво/

  • писане - тесни и широки редове - 10 бр.
  • математика - големи квадратчета – 10 бр.

  Пособия

  • комплект червени и сини квадратчета /могат да се закупят от книжарниците/
  • сметало
  • молив НВ /без гума/- 2 бр.
  • цветни моливи – минимум 12 цвята
  • флумастери - минимум 6 цвята
  • острилка с контейнерче за събиране на отпадъците при острене
  • блок за рисуване № 4 или скицник с аналогичен размер – 2 броя
  • водни бои, четки за рисуване /тънка, средна и плоска четка/, чашка с капаче
  • гланцово блокче /минимум 10 цвята, без значение размера на листите/
  • ножица с тъп връх
  • сухо лепило
  • пластилин /обикновен, минимум 10 цвята/, пластмасова дъска с ножче
  • линия за чертане 20 см
  • папки, тип джоб с копче, за учебниците по предмети - 5 броя с различен цвят /да има задължително червен и син цвят/

  Екип за физическо възпитание и спорт

  • бяла тениска с къс ръкав - 2 броя
  • гуменки
  • анцуг

  Учебниците и учебните тетрадки се предоставят безплатно.

  Допълнителните помагала по учебните предмети се заплащат от родителите. В училището има практика да се предлага колективното им закупуване с участието на избрания родителски актив след провеждане на родителската среща през м. септември - 04.09.2017г. от 18.00 часа.

  УЧИЛИЩЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО