ЗА УЧЕБНАТА 2022 / 2023 ГОДИНА

Прием в първи клас

При записване на ученика се представят:
 1. Оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование;
 2. Копие и оригинал (за сверка) от удостоверение за раждане на детето;
 3. Други документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 8, ал. 4, т. 1, т. 2 и т, 5 от Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на Община Варна.

Учебен план – учебни предмети, седмичен и годишен брой на учебните часове


Раздел А – задължителни учебни часове (ЗУЧ)
Учебни предметиСедмичен брой учебни часовеГодишен брой учебни часове
Български език и литература7224
Математика4128
Родинознание132
Музика264
Изобразително изкуство264
Технологии и предприемачество132
Физическо възпитание и спорт264
Общ брой часове за раздел А19608
Раздел Б – избираеми учебни часове (ИУЧ)
Учебни предметиСедмичен брой учебни часовеГодишен брой учебни часове
Български език и литература132
Английски език132
Информационни технологии132
Общ брой часове за раздел Б19608
Общо за раздел А + раздел Б22704
Раздел В – факултативни учебни часове
Учебни предметиСедмичен брой учебни часовеГодишен брой учебни часове
Общо за раздел А + раздел Б22704

Всяка учебна седмица включва и:
 • един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности;
 • един час на класа.
 • Целодневна организация на учебния ден – I клас


  В смяна на учeбни занятия с II, III, IV клас

                  

  07:55 – 08:00 ч.

              
                  

  Влизане в училищната сграда - от входа на училищната сграда на ул. „Поп Харитон“                                 

              
                  


                  

              
                  

  Учебни часове – ЗУЧ и ИУЧ

              
                  

  08:20 – 08:55 ч.

              
                  

  1 час

              
                  

  09:10 – 09:45 ч.

              
                  

  2 час

              
                  

  09:45 – 10:10 ч.

              
                  

  Подкрепителна закуска

              
                  

  10:10 – 10:45 ч.

              
                  

  3 час

              
                  

  11:00 – 11:35 ч.

              
                  

  4 час

              
                  

  11:45 – 12:20 ч.

              
                  

  5 час

              
                  

  12:40 – 13:15 ч.

              
                  

  Организиран отдих и физическа активност, включително и обедно хранене            

                  

  13:30 – 14:05 ч.

              
                  

  Организиран отдих и физическа активност

              
                  

  14:20 – 14:55 ч.

              
                  

  Самоподготовка                                 

              
                  

  15:10 – 15:45 ч.                 

              
                  

  Самоподготовка

              
                  

  16:10 – 16:45 ч.                 

              
                  

  Занимания по интереси

              
                  

  16:50 – 17:25 ч.

              
                  

  Занимания по интереси

              
                  

  17:30 ч.

              
                  

  Изпращане на учениците до училищния вход и приемането им от родителите

              


                                     В смяна на учебни занятия с V, VI, VII клас                                                                                                 

                  

  07:55 – 08:00 ч.

              
                  

  Влизане в училищната сграда от входа на училищната сграда на ул.„Поп Харитон“

              
                  


                  

              
                  

  Учебни часове – ЗУЧ и ИУЧ

              
                  

  08:20 – 08:55 ч.

              
                  

  1 час

              
                  

  09:10 – 09:45 ч.

              
                  

  2 час

              
                  

  09:45 – 10:10 ч.

              
                  

  Подкрепителна закуска

              
                  

  10:10 – 10:45 ч.

              
                  

  3 час

              
                  

  11:00 – 11:35 ч.

              
                  

  4 час

              
                  

  11:45 – 12:20 ч.

              
                  

  5 час

              
                  

  12:40 – 13:15 ч.

              
                  

  Организиран отдих и физическа активност, включително и обедно хранене            

                  

  13:30 – 14:05 ч.

              
                  

  Организиран отдих и физическа активност

              
                  

  14:20 – 14:55 ч.

              
                  

  Самоподготовка                                 

              
                  

  15:10 – 15:45 ч.                 

              
                  

  Самоподготовка

              
                  

  16:10 – 16:45 ч.                 

              
                  

  Занимания по интереси

              
                  

  16:50 – 17:25 ч.

              
                  

  Занимания по интереси

   
                  

  17:30 ч.

              
                  

  Изпращане на учениците до училищния вход и приемането им от родителите

              


  Материална база • самостоятелни класни стаи с мултимедия;
 • съвременно оборудван компютърен кабинет;
 • високоскоростен интернет и преносим компютър за всяка паралелка;
 • физкултурен салон;
 • библиотека с богат и системно обновяващ се библиотечен фонд;
 • актова зала;
 • медицински кабинет с лекар и медицинска сестра;
 • кабинет за ресурсно подпомагане на ученици със специални образователни потребности;
 • ученически стол (купони се закупуват онлайн или в четвъртък и петък за цялата следваща седмица).
 • УЧИЛИЩЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО