ЗА УЧЕБНАТА 2018 /2019 ГОДИНА

ПЛАН ПРИЕМ

І. За първи клас
 1. Брой паралелки – 5 (пет);
 2. Брой места в паралелките – 24 (двадесет и четири) за всяка от паралелките;
 3. Целодневна организация на учебния ден - във всички паралелки при желание на родителите.
  ІІ. За пети клас
 1. Брой паралелки – 5 (пет);
 2. Брой места в паралелките – 29 (двадесет и девет) за всяка от паралелките;
  ІІІ. Промяна броя на паралелките в останалите класове и свободните места в тях:
 1. Промяна в брой паралелки – без промяна;
 2. Свободни места в паралелките:
 
клас Брой паралелки Брой на местата в паралелките Свободни места за ученици в тях
ІІ клас 5 ІІа, ІІб, ІІв, ІІг, ІІд – 28 5
ІІІ клас 5 ІІІа, ІІІб, ІІІв, ІІІг – 28 ІІІд – 25 7
ІV клас 6 ІVа, ІVб, ІVв, ІVг – 25 ІVд , ІVе – 27 4
VІ клас 4 а, VІб  – 25 VІв, VІг – 28 4
VІІ клас 4 VІІа, VІІб – 28 VІІв, VІІг – 29 4
  ІV. Класове  с целодневна организация на учебния ден
 • І клас – всички паралелки при желание на родителите
 • ІІ клас – 3 (три) групи
 • ІІІ клас – 3 (три) групи
 • ІV клас – 1 (една) група
 

УЧИЛИЩЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО