ЗА УЧЕБНАТА 2022 /2023 ГОДИНА

ПЛАН ПРИЕМ

І. За първи клас
 1. Брой паралелки – 4 (четири);
 2. . Брой места в паралелките – 96 (деветдесет и шест): 4 паралелки по 24 ученици
 1. Целодневна организация на учебния ден – във всички паралелки
  ІІ. За пети клас
 1. Брой паралелки – 4 (четири);
 2. Брой места в паралелките – 29 (двадесет и девет) за всяка от паралелките
  ІІІ. Промяна в броя на паралелките в останалите класове и свободните места в тях:
 1. Промяна в брой паралелки – няма;
 2. Свободни места в паралелките:
клас Брой паралелки Брой на местата в паралелките Свободни места за ученици в тях
ІІ клас 4 ІІа, ІІб, ІІв, ІІг – 108 -
ІІІ клас 4 ІІІа, ІІІб, ІІІв, ІІІг – 108 -
ІV клас 4 ІVа, ІVб, ІVв, ІVг – 104 -
VІ клас 4 а, VІб, VІв, VІг – 117 -
VІІ клас 4 VІIа, VІIб, VІIв, VІIг – 110 -
  ІV. Класове  с целодневна организация на учебния ден
 • І клас
 • ІІ клас
 • ІІІ клас
 • ІV клас
 

УЧИЛИЩЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО