Eлектронни анкети за учениците, техните родители и членовете на съветите „Твоят час“
По повод проучване степента на удовлетвореност и на резултатите от участието в проект „Твоят час“, екипът за организиране и управление на проекта подготви електронни анкети за учениците, техните родители и членовете на съветите „Твоят час“. Анкетите имат за задача да установят постигането на целите на проекта по отношение повишаване мотивацията за учене и на степента на съответствие на извънкласните дейности с интересите и потребностите на учениците. Анкетите са анонимни, могат да бъдат попълвани до 01.07.2018 г. и са достъпни на следните електронни адреси:

Анкета за учениците

Анкета за родителите

Анкета за членовете на съветите „Твоят час“

Документи

От новата 2016/2017 учебна година стартира проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Дейностите по проектът „Твоят час“ в ОУ “Цар Симеон І“ са насочени към учениците за развитие на извънкласни дейности по интереси.

Те са в областите Наука, Техника и технологии; Гражданско образование; Програмиране, Дигитални умения, креативност и иновативно мислене, Здравно образование и здравословен начин на живот; Изкуства и култура.

Групи за извънкласни дейности по интереси

„Да говорим и пишем правилно“ – дейност за преодоляване на обучителните затруднения по български език

Ръководител Борислава Дочева

Клуб „Трето измерение“

Ръководител Мария Кръстева

Мултимедия и визуално програмиране

Ръководител Ирина Стойкова

Млад турист-еколог

Ръководител Светлана Димитрова

„Творилница“

Ръководител Калинка Минчева
Галерия

УЧИЛИЩЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО