УЧИЛИЩЕТО ДНЕС

Под мотото „На Златния век светлината ни води” висококвалифицирани преподаватели с богат професионален опит и разнообразни интереси полагат грижи за обучението и насочват индивидуалното развитие на пето поколение деца.

Приоритетно място в учебния процес заема родноезиковото и чуждоезиково обучение по английски език, обучението по математика и информационни технологии. Създадена е възможност за целодневно обучение и извънкласни дейности, осигуряващи условия за творческа изява.

Учениците могат да проявят своята активност и извън часовете, с участия в прегледи на талантите, викторини, конкурси и танцов състав. Традиция е училищните отбори по баскетбол, футбол, хандбал, ръгби да заемат призови места в общински състезания, а изявени ученици да получават първа награда в конкурси и състезания.

ОУ „Цар Симеон І” разполага с богат библиотечен фонд, подпомагащ културния живот и обучението на учениците и преподавателите. В помощ на учебно-възпитателния процес са три компютърни кабинета с интернет и видеокабинет.

ОУ „Цар Симеон І” е носител на орден „Кирил и Методий”.

Училището е базово по силата на сключен договор с ШУ ”Епископ Константин Преславски” за провеждане на практическо педагогическо обучение на студенти от университета за придобиване на професионална квалификация „учител”. Качественото обучение се осъществява от преподаватели с висше образование, 30 от които са с придобита професионално квалификационна степен.

Чрез използване на съвременни методи и форми на обучение педагогическият колектив на ОУ „Цар Симеон І” се стреми да предаде не само знания и умения на своите ученици, но и да намери път към сърцата им за ценности като човеколюбие, оптимизъм, любов към Родината.

Училището ни, носейки името на „книголюбеца цар Симеон”, се опитва да запази традициите в съвременността, да обогати всестранно възпитаниците си и да остане завинаги в техните сърца.

  Колективът на ОУ „Цар Симеон І” е удостоен с награда „Варна” в категорията „Колектив на годината”. Стараем се да сме сдържани в радостта си, но чувството на гордост е основателно и закономерно. Щастливи сме, че трудът на учителите е забелязан и отбелязан, че убедено и безусловно сме достойно за това отличие. Но нека поговорим за учителя. Това не ще бъде празна риторика, не ще бъде и панегирик. Просто истината за колосалната работа, която се върши в училище. И ако хората, които я вършат, не притежават любов, порив и творчески сили, то не би се получил този удивителен изблик на деятелност. Спектърът на дейности в училище е много широк. Над всичко, разбира се, доминира учебната работа, което е наш дълг, ясно осмислен, съзнателно приет, втъкан в професионалната етика. Сама по себе си работата с деца е неизчерпаем феномен, микро и макрообразност, които са необятни. Тук не помагат шаблони, доктринерски нагласи и нормативни позовавания. Тук трябва да си ваятел, да пишеш с най-тънкото перо. Във всеки миг попадаш на нюанси, които трябва вярно да разчетеш. Така че учителят носи мъдрост. Мъдростта на реакциите, на тълкуването, на държанието. Мъдростта да отстъпиш, мъдростта да простиш, мъдростта да си силен и да устоиш. Много са постиженията на учителите и учениците. Естествен белег и характеристика на конкретна работа, отдаденост, майсторство. Нашите учители „и търсят, и откриват съкровища” -  съкровищата на детската душа, интелект, интелигентност. Децата с радост и трепет участват в различни изяви, с поривност и възторг се втурват към новото, чудното, неизвестното, за да го покорят и превърнат в своя победа. Отличителна в училището е стройната система за формиране на национално самочувствие и общочовешки ценности и добродетели. Тази система има своя идейна и емоционална атмосфера на патриотична свръхпочтителност и най-искрено национално чувство. Тържествено, с целенасочен замисъл се отбелязват всички значими дати от българската история, което осъществява съприкосновението между съвременния човек и тайнството на историята, държи будни дългът и паметта на нацията. Моралният смисъл на тези празници е в духовното съдържание и несъмнено има своята философска стойност във формиращата се СВЕТЛИНА на детската душа. В училище се издава и вестник. Той допълва самочувствието ни и радостта от творческото поприще. Материално-техническата база е видна за всеки, който влиза в сградата. За нас това е най-красивото училище във Варна. Може би някои ще ни опровергаят. Може би ще има скептици. Нишо. За нас това  е Нашето Уилище. Ние го обичаме и работим в него с удоволствие. Училище, което се развива, става все по-интересно, школа на умствен и художествен порив, блестяща проява на възход. Нека е честита наградата ни. Тя ни радва, вдъхновява и задължава.

УЧИЛИЩЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО