Целодневно обучение

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Целодневно обучение

За учебната 2018 - 2019 г. критерии за прием за целодневна организация ще се прилагат само за групата в ІV клас.

Критерии за прием в ГЦО – II, III, IV клас за учебната 2018-2019 годинаПри по-голям брой кандидати от обявените места за прием в групи за целодневна организация на учебния ден (ГЦО) II, III и IV клас се прилагат следните критерии:

1. Ученик с двама родители, работещи на трудов договор, или студенти редовно обучение:
 • при постоянен трудов договор или студенти редовно обучение – 10 т.
 • при срочен трудов договор – 9 т.
  Доказва се с документ с мокър печат и данни, достатъчни за проверка в НАП.

  2. Ученик с един родител, работещ на трудов договор, или студент редовно обучение:
 • при постоянен трудов договор или студенти редовно обучение – 5 т.
 • при срочен трудов договор – 4 т. Доказва се с документ с мокър печат и данни, достатъчни за проверка в НАП.

  3. Ученик, който редовно е посещавал група за целодневна организация на учебния ден в ОУ „Цар Симеон І” – гр. Варна през предходната учебна година – 3т.

  4. Ученик, който среща трудности при овладяване на учебния материал (установява се чрез средния годишен успех от предходната учебна година без предметите: музика, изобр. изкуство, домашен бит и техника и физ.възпитание и спорт):
 • при среден годишен успех – до 3,49 – 2 т.
 • при добър годишен успех – от 3,50 до 4,49 – 1 т.
  При равен брой точки предимство имат учениците с по-нисък среден успех.


  График на дейностите:


  1.Подаване на заявление за прием.
  Срок: до 18.05.2018г . включително

  2. Обявяване на сайта за кои класове ще се прилагат критерии за прием
  Срок: до 15.06.2018г . включително

  3. Подаване на документи, свързани с прилагане на критериите за прием в ГЦО.
  Срок: от 22.08.2018 г. до 31.08.2018г. включително

  4.Обявяване на списъци на учениците, включени в ГЦО.
  Срок: до 07.09.2018 г. включително

  Педагогическият съвет може да променя критериите при наличие на указание в подзаконови актове.
 • УЧИЛИЩЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО