Предстоящо

Месец Март

ВИЖ

1.Честване на националния празник 3 март:

- поздрав до образователни институции и на сайта на училището

Срок: 20.02.2020г.

Отг: Ноева, Ир. Стойкова, М. Кръстева

-Трети март – ден на Освобождението на България – фотоизложба

Срок: 20.02.2020г.

Отг: Ненкова

- радиопредаване

Срок: 25.02.2020г.

за І смяна- Т. Иванова, Н. Рускова

за ІІ смяна –Ир. Щерева, Н. Рускова

- участие в официалната програма на Община Варна – шествие и поклонение

Срок: 03.03.2020г.

Отг. Здр. Димитрова – V б клас

2.Изложби:

- Ученическо творчество - Осми март

Срок: 05.03.2020г.

Отг: Т. Ненкова

- Първа пролет

Срок: 16.03.2020г.

Отг: Т. Ненкова

- Световен ден на гората –– І клас, групи целодневна организация

Срок: 20.03.2020г.

Отг.: учители на ГЦО- І клас

- Вредата от наркотиците

Срок: 18.03.2020г.

Отг: Здр. Димитрова

3.Тържества:

- „Мамичко, благодаря“

Срок: 06.03.2020 г. от 9,00ч.- ПГ

Отг.: Д. Милкова, ПГ

- „Море от любов“

Срок: 06.03.2020г. от 18,00ч. стая 310

Отг: Ир. Христова – Іа клас

- Празник на буквите

Срок: Іа – 30.03.2020г. 18,00ч. - стая 310

Іб - 06.04. 2020г. 18,00ч. - стая 310

Ів – 31.03.2020г. 18,00ч. - стая 310

Іг – 08.04.2020г. 18,00ч. - стая 310

Отг: кл.ръководители, учители ГЦО

- Рецитал и рисунка на тема: Трети март - освобождението на България

Срок: 02.03.2020г.

Отг: учители на ГЦО - ІІ клас

4. Открити уроци:

- Занятие в ПГ „Пролетна разходка“. Дискусия по организацията на образователно -възпитателния процес.

Срок: 27.03.2020г. 12,30ч. - стая 310

Отг: Д. Милкова, ПГ

- Математика – Vа клас на тема: „Превръщане на десетични дроби в обикновени и на обикновени в десетични дроби“ – упражнение. Дискусия по организацията на образователно -възпитателния процес.

Срок: 20.03.2020г. 13,30ч. - стая 310

Отг: Ив.Илиева

- Български език и литература – ІІІв клас на тема: „Употреба на синоними в текст“. Дискусия по организацията на образователно -възпитателния процес.

Срок: 30.03.2020г. 12,30ч. - стая 310

Отг: В. Петрова

- Български език и литература – ІІа клас на тема: „Съгласуване на прилагателно име по род и число със съществително име“. Дискусия по организацията на образователно -възпитателния процес.

Срок: 16.03.2020 г. от 12,30ч. - стая №310

Отг: Ал. Стойкова

- По проекта иновативно училище: Бинарен урок по Български език и литература и математика в Vб клас на тема: „Нелични глаголни форми“ – упражнение и „Представяне на таблици. Работа с диаграми“. Дискусия по организацията на образователно – възпитателния процес.

Срок: 23.03.2020г. 12,30ч. - стая 310

Отг: Д. Илиева и М. Кръстева

- По плана на РУО-Варна: Математика – VІа клас на тема: „Приложение на Питагоровата теорема“. Дискусия по организацията на образователно -възпитателния процес.

Срок: 25.03.2020г. 13,30часа

Отг: Ир. Стойкова

- По плана на РУО-Варна: История и цивилизации - VІб клас на тема: „Един ден в Царевград Търнов” – упражнение. Дискусия по организацията на образователно - възпитателния процес.

Срок: 18.03.2020г. от 12,30 часа - стая 310

Отг: Р. Николова

5. Проекти:

- „Чудният свят на науката”. Ден на числото ПИ – презентации, изложба.

Срок: до 14.03.2020г.

Отг.: Ир. Стойкова, Св. Димитрова, М. Кръстева, Ив. Илиева

- „Моят първи проект по английски език” – ІІІ и ІV клас – изложба.

Срок: 16 – 20.03.2020г.

Отг: Кр.Христова, В.Чолакова

6. Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“

Срок: 19.03.2020г. от 12,00ч. до 13,30ч.

Отг. учители начален етап и учители по математика в прогимназиален етап, Маркова, Пенева

7. Десети кръг на състезанието ИТ „Знайко” за начален етап и прог. етап

Срок: по график - 14.03.2020г.

Отг: М. Гинева, Ир. Стойкова, учители по ИТ

Среща с актьор, посветена на международния ден на театъра е авторското право.

Срок: 26.03.2020г. от 13,10ч.

Отг.: Р. Поптомова, Р. Николова, Н. Попова

9. Международно състезание „Математика без граници” - пролетен кръг

Срок: 26.03.2020г.

ІІ, ІІІ, ІVклас – 12,00ч.

І клас – 12,45 ч.

V,VІ,VІІ кл. – 13,30 ч.

Отг: Пенева, Маркова, учители начален етап и по математика

10. Състезание на СБНУ - „Аз и буквите”

Срок: 24.03.2020г.

І – ІV кл. – 12,30ч.

Отг: учители начален етап, Д. Владимирова, Пенева

11. Клуб „Приятели на книгата”

Срок: по график

Отг : Н. Попова, Р. Поптомова, Гр. Ноева

12. Клуб на приказките

Срок: по график

Отг : Н. Попова, К.Минчева

13. Олимпиада - Национален кръг: „Знам и мога”

Срок: 04.04.2020г. - 9,00ч. гр. Ямбол

Отг: зам.дир. по УД, Д. Владимирова

14. Участие в ученически игри:

- Купа Варна – волейбол

Срок: по график- МДС

Отг: Б. Петров - момичета

- Купа Варна – футбол, лека атлетика, шахмат

Срок: по график - МДС

Отг.: Ив.Якимова, гл.учители

15. Конкурси:

- Национален конкурс „Пролет върху листа” – гр.Кюстендил

Срок: по график, март 2020г.

Отг.: Т.Ненкова

- Национален конкурс „Водата – извор на живот. Чиста вода – чиста планета”

Срок: по график, март 2020г.

Отг.: Т.Ненкова

- Подготовка за участие във Великденски конкурс на ОДК при Община Варна

Срок: март 2020г.

Отг: учители по ИТ

Месец Февруари

ВИЖ

1.Подготовка за участие в областния кръг на състезанието „IT Знайко“ – І – VІІ клас през месец март.

Отг.: Ир. Стойкова – за V – VІІ кл.

М. Гинева – за І – ІV клас

2.Заседания на Обществения съвет с дневен ред:

На 26.02.2020 г. от 18.00 ч.

 Становище за разпределение на бюджета на ОУ „Цар Симеон I” за 2020 г. по съответните дейности и разходни параграфи по тримесечия.

 Съгласуване предложението за разпределение на средствата от установеното към края на 2019 г. превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището.

 Становище на ОС (чл.16, ал.1 т.10 от ПУДОС) за училищния план прием

Отг: Д.Владимирова, покана, присъствен списък, протокол

Контр.: Св. Пенева

3.В памет на Васил Левски – поклонение пред паметника на В. Левски, изготвяне на табло.

 изготвяне на изложба – 147г. от гибелта на Васил Левски

Срок: 07.02.2020г.

Отг: Т. Балканска и кл. Рък-ли

 радиопредаване – 147г. от гибелта на Васил Левски

Срок:18.02.2020г. ЧК

Отг.: за І см. Ир. Стойкова, Н. Рускова

за ІІ см. Ст. Димитрова, Н. Рускова

 поклонение пред паметника на Васил Левски

Срок: 19.02.2020 г.

Отг.: Ив. Желязкова, К.Грозева и ГЦО ІV кл.

4.Международно състезание „Математика без граници” - зимен кръг

Срок: 14.02.2020г.

І - 12,50ч.; V, VІ, VІІ – 13,20

ІІ, ІІІ, ІV, кл. 12,00 ч.

Отг: зам. директори УД, гл. учители

5.Училищно състезание по български език и литература „Всичко българско и родно любя, тача и милея“ за учениците от ІV клас

Срок: 24.02.2020 г., 10.00 ч. (150 мин.)

Отг.: за изг. На задачите – учители по БЕЛ – ІV-VІІ клас; за провеждане – Р. Поптомова, Сн. Маркова, Р. Николова

6.Училищно състезание по правопис Spelling Bee – ученици от ІІІ – VІІ клас

Срок: 25.02.2020 г. по график

Отг.: Ал. Черелова, Сн. Митева, Кр. Христова, В. Чолакова

7.Състезание на СБНУ „Аз и числата“

Срок: 10.02.2020г.- 12,30 ч.

Отг.: учители нач. Етап, Св. Пенева

8.Състезание на СБНУ „Аз общувам с Европа“

Срок: 26.02.2020г.- 12,30 ч.

Отг.: Кр. Христова, В. Чолакова

9. Състезание на сдружение Десет книги «Стъпала на знанието. Български език и литература» - V, VI и VІI клас – 90 мин.

Срок: 13.02.2020 г.-13.30 ч.

Отг.: учители БЕЛ, Сн. Маркова

10.Открити уроци по:

 Занимания по интереси в III а,г клас на тема: „Дидактични игри по български език и литертура“. Дискусия по организацията на учебно-възпитателния процес.

Срок: 20.02.2020г. стая 310, 12.30 ч.

Отг.: Т. Илиева ГЦО ІІІаг

 Английски език в VІБ клас на тема: „Вие и Вашия компютър“. Дискусия по организацията на учебно-възпитателния процес.

Срок: 27.02.2020 г. Стая № 310 12,30 ч.

Отг.: Ал. Черелова

11.Проекти

 Проект „Имало едно време…“. Създаване анимиран проект на модел на българска шевица

Срок: февруари 2020г.

Отг.: кл. ръководители ІVклас

 Проект „Здравето – нашето богатство” –– тържество с родители и ученици от Іа клас

Срок: 18.02.2020 г. , 11,45 ч.

Отг.: Ир. Христова

 „Пътешествия във вълшебствата на книгите”

Срок: 19.02.2020 г., 9.10 ч.

Отг.: Д. Милкова, Н. Попова

12.„Здрави и засмени“ – поздрав на учениците от ІА клас към децата от ПГ за Баба Марта

Срок: 28.02.2020 г.

Отг.: Ир. Христова

13.Участие в STEM ден в ОУ „Отец Паисий“ – Варна за обмяна на добри практики

 Презентация – доклад на тема “Чудният свят на математиката” – Ир. Стойкова

Срок: 21.02.2020 г.

Отг.: Р. Николова

14.Национален конкурс: „Моите детски мечти”

Срок: до 05.02. 2020 г.

Отг.: Т. Ненкова

15.Изложби:

 Мартеничкова кампания 2020 г.:

 Благотворителен базар

Срок: 10.02. 2020 г.

Отг.: Групи за занимания по интереси

 Изложба на мартеници

Срок: 10.02. 2020 г.

Отг.: Д. Милкова – ПГ

 Ученическо творчество. Изложба за празника „Трифон Зарезан” и „Свети Валентин“

Срок:14.02.2020 г.

Отг. Т. Балканска

 Компютърни рисунки “Красива Пролет“

Срок: изготвяне на рисунките до 28.02.2020 г.

Отг.: учителите по ИТ нач. Етап

16.Родителски срещи

Дневен ред:

1.Резултати от ОВР през І-ия учебен срок на учебната 2019 – 2020г.

2. График на класни и контролни работи през втори учебен срок.

3. График за консултации през втория учебен срок.

4. Предстоящи състезания и олимпиади.

5. Обявяване на прием за ПГ и І клас – краен срок.

Извън дневния ред: 6.Благотворителни кампании – коледен базар, благодарствен адрес

Срок:19.02.2020г., сряда – 18.30 ч. за V – VІІ кл.

20.02.2020г. , четвъртък – 18,30ч. за ПГ-I-IVкл.

Отг.: класни ръководители, учители

17.VII Регионално състезание по ИТ на тема: «България – древна и млада»

 изготвяне на график на дейностите за 08.02.2020г. и предложение за дежурни учители

Срок: 03.02.2020г.

Отг.: М.Гинева

 провеждане на регионалния кръг на състезанието

Срок: 15.02.2020 г.(събота) 900ч.

Отг.: М. Гинева, Ир. Стойкова, Ив. Илиева, Св. Пенева

 обявяване на резултатите от регионалния кръг в сайта на състезанието https://sastezanie-ousimeon.eu/

Срок: до 17.02.2020 г.

Отг: Ир. Стойкова, Ив.Илиева, М.Гинева

 награждаване

Срок:26.02.2020 г. сряда, 12,30 ч.

Отг.: Ир. Стойкова, М. Гинева

18.ХІХ регионален ученически конкурс „Моята България“.

Заявка – до 16.02.2020г.

Срок: 22.02. 2020г. Конц. зала Млад.дом

Отг.: Н.Попова-худ.ръководител

19.Световен ден против тормоза в училище – ден на розовата фланелка

Срок: 27.02.2020 г.

Отг.:Ал. Стойкова, В. Цонева, С. Маркова и уч-щен коорд. съвет

20.Световен ден за борба с рака - изготвяне на постер от ученици.

Срок: 04.02.2020 г.

Отг.: Ир. Христова, Здр. Димитрова

21. Отбелязване на Международен ден за безопасен интернет – 11.02.2020 г. – открита практика с VІА и ІІІБ клас

Срок: 11.02.2020 г., 12.30 ч.

Отг: Ир. Стойкова, учители по ИТ, Ст. Димитрова

22.Общински и областен кръг на олимпиади/състезания по:

05.02.2020г. – 9,00 ч. събота Математика областен кръг МГ „Д-р П. Берон“

07.02.2020г. - 13,30ч. петък Техническо чертане общ. Кръг ОУ „Цар Симеон І“

16.02.2020г. – 9,00 ч. неделя Химия и ООС областен кръг СУ „Св. Кл. Охридски“

16.02.2020г. – 14,00ч. събота Астрономия областен кръг ОУ „ Й. Йовков“

21.02.2020г. – 10,00 ч. петък МИ „Ключът на музиката“ областен кръг -

22.02.2020г. – 9,00 ч. събота Български език и литература областен кръг СУОЕ „А. С. Пушкин“

22.02.2020г. – 14,00 ч. събота География и икономика областен кръг ОУ „Г. С. Раковски“

23.02.2020г. – 9,00 ч. неделя Биология и ЗО областен кръг ІІІ ПМГ „Акад.М.Попов“

23.02.2020г. – 14,30 ч. събота Физика областен кръг І ЕГ

29.02.2020г. – 9,00 ч. събота История и цивилизация областен кръг ОУ „Цар Симеон І“

29.02.2020г. – 9,00 ч. събота «Знам и мога» за уч. От ІV кл. Областен кръг VІІ СУ „Н. Геров“ ОУ „Черноризец Храбър“

14.03.2020г. – 9,00 ч. събота Техническо чертане областен кръг ПТГ

Отг.: учители по предмети, гл. Учители, ЗДУД

23.Дейности във връзка с кариерното ориентиране на учениците от ІV и VІІ клас:

 оформяне на кът по професионално ориентиране в библиотеката в помощ на учениците

 провеждане на тест „Моите интереси“ по график

Срок: по график 11,18,25.02.2020г.

Отг.: пед. Съветник, кл. Ръководители

24.Честване на националния празник 3 март:

 Трети март – Ден на Освобождението на България - фотоизложба

Срок: 20.02.2020г.

Отг.: Т. Ненкова

 радиопредаване

Срок: 25.02.2020 г. вторник, ЧК.

Отг: за І смяна – Т.Иванова, Н. Рускова

За ІІ смяна – Ир. Щерева, Н. Рускова

 поклонение пред паметник и участие в градското шествие

Срок: 03.03.2020г.

Отг.: Здр. Димитрова – V б клас

Месец Януари

ВИЖ
<

1. Посещение в библиотеката

Срок: 21.01.2020 г.

Отг: Ирина Христова IА клас

2. Седмо Регионално състезание по Информационни технологии „България древна и млада” за ученици от І до VІІІ клас

Срок: до 14.01.2020г.- класиране от рег.комисия

до 21.01.2020г.- обявяване на списък с допуснатите до рег. кръг

до 31.01.2020г. - внасяне на такса от 8лв.

на 08.02.2020г. – събота, рег.кръг

3. Открит урок по Околен свят в IВ клас на тема: „Части на растението“. Дискусия по организацията на учебно-възпитателния процес.

Срок: 31.01.2020г. петък

Отг.: Саша Иванова

4. Състезания:

- На СБНУ – „Аз и числата“

Срок: 30.01.2020г.четвъртък

Отг.: І – ІV клас учители нач. етап, Д. Владимирова, Св. Пенева

- Математика без граници – зимен кръг

Срок: 03.02.2020г.

Отг.: учители нач. етап, учители по математика, Св. Пенева, Сн. Маркова

- На Сдружение десет книги – втори предварителен кръг „Стъпала на знанието. Български език и литература“

Срок: заявка – до 13.01.2020г.

Отг.: Д. Илиева, Гр. Ноева, Р. Поптомова, Т. Йорданова, Сн. Маркова

- Първи кръг на състезанието по информационни технологии ИТ „Знайко“

Срок: по график

Отг.: учители по ИТ

5. Общински кръг на олимпиадите по:

17.01.2020г. петък история и цивилизация 11.00 ч.
10.01.2020г. петък география и икономика 11.00 ч.
13.01.2020г понеделник физика 9.00 ч.
до 12.01.2020г неделя Информационни технологии предават работите си
до 11.01.2020г. понеделник астрономия предават работите си
20.01.2020г. понеделник химия и ООС 9.00 ч.
24.01.2020 г. петък „Ключът на музиката” 10.00 ч.
25.01.2020г. събота Знам и мога – 4кл. 9.00 ч.
27.01.2020г. понеделник биология и ЗО 9.00 ч.
07.02.2020г. петък Техническо чертане 13.30ч.
Отг: зам.директори УД, гл.учители, учители по предмети и учителите от ІV клас

6. „Пътешествия във вълшебствата на книгите” - подготвителна група

Срок: по график

Отг.: Д. Милкова - ПГ, Н. Попова

7. Посещение на театрални постановки

Срок: по график

Отг.: Р. Поптомова, Н. Попова

Месец Декември

ВИЖ

1. Общински конкурс „Рождество Христово”

Срок: до 05.12.2019г.за творбите

Отг: Т. Ненкова

2. Национален конкурс по народно приложно изкуство „От Коледа до Васильовден“

Срок: 13.12.2019г.

Отг: Т.Ненкова

3. ХХVІІІ Математически турнир „Иван Салабашев” за ученици от ІІ – VІІ клас – провежда се в МГ”Д-р П.Берон”.

Срок: 07.12.2019г. 10,00 ч.

Отг: за уведомяване -учители по математика и кл. ръководители начален етап

4. 1-ви декември – международен ден за борба с ХИВ и СПИН - изготвяне на табло и кът с материали

Срок: до 25.11.2019г.

Отг: Здр. Димитрова, Д. Милкова, Ир. Христова, д-р Йотова

5. Провеждане на уроци и еко – игри в часовете за занимания по интереси с ученици от групите за целодневна организация (ГЦО) и ІІд клас, свързани с опазване на околната среда „За по-чисто училище”:

на 09.12.2019г., понеделник, с учениците от ІІ Д клас – от 11,45 до 12,45 ч. в стая 309

отг: Яна Русева –Еко Партнърс, М.Цонева

на 09.12.2019г., понеделник, с учениците от ГЦО ІІ АБ клас – от 15,00 до 16,00ч. в стая 305

отг: Яна Русева –Еко Партнърс, Г.Лазарова

на 09.12.2019г., понеделник, с учениците от ГЦО ІІ АВ клас – от 16,00 до 17,00ч. в стая 207

отг: Яна Русева –Еко Партнърс, Ив.Христова

на 10.12.2019г., вторник, с учениците от ГЦО І А клас – от 15,00 до 16,00ч. в стая 211

отг: Яна Русева –Еко Партнърс, Р.Петрова

на 10.12.2019г., вторник, с учениците от ГЦО І Б клас – от 16,00 до 17,00ч. в стая 210

отг: Яна Русева –Еко Партнърс, Ст.Георгиева

на 11.12.2019г., сряда, с учениците от ГЦО І В клас – от 15,00 до 16,00ч. в стая 209

отг: Яна Русева –Еко Партнърс, Л.Митева

на 11.12.2019г., сряда, с учениците от ГЦО І Г клас – от 16,00 до 17,00ч. в стая 208

отг: Яна Русева –Еко Партнърс, Й.Кирова

на 12.12.2019г., четвъртък, с учениците от ГЦО ІІ А, Г клас – от 15,00 до 16,00ч. в стая 211

отг: Яна Русева –Еко Партнърс, М. Енева

6. Участие в преглед на училищната и храмова песен – вокална група „Слънце”

Срок:14.12.2019г.-14,00ч. зала Пленарна на Об Вн

Отг: П. Ганчева

7. Участие в VІІ регионално състезание по информационни технологии „България – древна и млада”.

Срок: до 20.12.2019г. – училищен кръг

Отг: учители по ИТ

8. Отбелязване на световната седмица на кодирането – „Часът на кода“.

Срок: 09 –15.12.2019г.

Отг: Ир. Стойкова, Ив. Илиева

9. Училищна олимпиада по английски език за учениците от ІІІ и ІV клас

Срок: 11.12.2019г. 12,00ч.

Отг: Кр. Христова, В. Чолакова

10. Общински кръг на олимпиада по:

- Български език и литература –V, VІ, VІІ клас

Срок:11.12.2019 г. 10,00ч.

Отг: Р. Поптомова, Гр. Ноева, Д. Илиева, Т. Йорданова, Д. Владимирова, Сн. Маркова

- Математика – ІV, V, VІ, VІІ клас

Срок: 09.12.2019г. 9,00ч. – за V, VІ, VІІ клас

06.12.2019г.13,00ч. – за ІV клас

Отг: Св. Димитрова, Ир. Стойкова, М. Кръстева, Ив. Илиева, С. Иванова, В. Петрова, Сн. Маркова, Св. Пенева

11. Състезание от СБНУ – „Аз, природата и светът“

Срок: 17.12.2019г.12,30 ч.- І, ІІІ, ІV – 12,45ч.

ІІ – 11,50ч.

15,10ч. – за група ІІІ кл. след коледно тържество

Отг: учители начален етап, Д. Владимирова, Св. Пенева

12. „Пътешествия във вълшебствата на книгите”

Срок: по график в училищната библиотека

Отг: Д.Милкова, Н.Попова

13. Коледна украса в училищната сграда.

Срок: до 01.12. 2019г.

Отг. Т.Ненкова, Т.Балканска

14. Коледна изложба: „Български коледни обичаи и традиции”

Срок: до 01.12.2019г.

Отг: Т. Ненкова, Т. Балканска

15. Изделия за благотворителния базар, изработени от групите за занимания по интереси:

- „От нищо нещо” – 02.12. - 20.12. – отг: Т. Балканска

- „Изящни и приложни изкуства” – 02.12. – 20.12. – отг. Т.Ненкова

- „Талантливи и сръчни” – 02.12. – 20.12. – отг: А.Първанова

16. Радиопредаване: Рождество Христово-Коледа

Срок:17.12.2019г.

Отг: за І смяна- 11,55 ч. - Т. Илиева, Н. Рускова

за ІІ смяна – 18,30 ч. - Д. Илиева, Н. Рускова

17. Посещение на театрални постановки

Срок: декември 2019 г.

Отг.: Р. Поптомова, Н. Попова

18. Празник в ПГ с театър „Нона” - „Добре дошъл, дядо Коледа”

Срок:16.12.2019г. 9,15 ч. актова зала

Отг: Д. Милкова

19. Коледно парти на учениците от І А клас с родителите

Срок: 18.12.2019г. 16,00 ч.

Отг: Ир. Христова

20. Посещение на Коледни представления:

ПГ

20.12.2019 г. от 12,30ч. до 15,00ч. ДТ ”Ст.Бъчваров” – филиал

- Коледна постановка ”Джуджетата и обущарят” по Братя Грим

Отг: Д. Милкова

Іа, Іб, Ів, Іг

20.12.2019 г. от 12,30ч. до 15,00ч. ДТ ”Ст. Бъчваров” – филиал

Коледна постановка ”Джуджетата и обущарят” по Братя Грим

Отг: И.Христова, М.Гинева, С.Иванова, М.Гочева, Р.Петрова, Ст.Георгиева, Л.Митева, Й.Кирова

ІIа, ІIб, ІІв, ІIг ,ІІд

20.12.2019г. от 12,30ч. до 15,00ч. ДТ ”Ст.Бъчваров” – филиал

Коледна постановка ”Джуджетата и обущарят” по Братя Грим

Отг: Ал. Стойкова, Б. Дочева, Кр. Николова, Г. Ненова, М. Цонева, Г. Лазарова, Ив. Христова, М. Енева

ІІIа, ІІIб, ІІIв, ІІIг, IIIд

17.12.2019г. от12,30 ч. до 15,00ч. ДТ ”Ст.Бъчваров” – филиал

Коледна постановка ”Джуджетата и обущарят” по Братя Грим

Отг: Ир.Янева, Ст. Димитрова, В. Петрова, А. Първанова, Ир. Щерева, Д. Мазганова, Т. Илиева, Н. Станев

IV а,б,в,г,д,е

19.12.2019г. от 12,30ч. до 15,00ч. ДТ ”Ст.Бъчваров” – филиал

Коледна постановка ”Джуджетата и обущарят” по Братя Грим

Отг: Т. Петкова, К. Минчева,А.Атанасова, Д. Димитрова Д. Владимирова, И. Желязкова

VI клас

20.12.2019 г. от 9,30 ч. до 12,00 ч.

Коледно парти в Гранд Мол - Варна

Отг: Ир. Стойкова, Р. Николова, Т. Иванова, Р. Поптомова, Т. Йорданова

VIIA и VIIБ клас

07.12.2019г. от 17,00 до 19,00 ч.

Коледно тържество по плана за час на класа

Billiards bar & darts The Shelter с адрес: ул. Драган Цанков №7

Месец Ноември

ВИЖ

1. Проекти и изложби:

- „Имало едно време…”. Компютърна рисунка – изложба

Срок: 25-29.11. 2019г.

Отг.: Класни ръководители IV клас

- „Природата – наш дом”. Богатството на природата през есента - изложба

Срок: 01-08.11. 2019г.

Отг.: Класни ръководители ІІ клас

- „Детско полицейско управление“ – по програма на МВР – с учениците от ГЦО IV клас

Срок: всяка сряда, 16,10ч. – 16,50 ч.стая 206

Отг: Ив.Желязкова - ст.учител на ГЦО

2. Национални конкурси:

- „Златна есен – плодовете на есента“

Срок: 01.11.2019 г.

Отг. Т.Ненкова

3. Открити уроци:

- Занимания по интереси - група за целодневна организация ІІа,в кл., на тема „Игри за сплотяване на групата и преодоляване на конфликти“. Дискусия по организацията на образователно-възпитателния процес.

Срок:27.11.2019г. 13,30ч. стая 310

Отг: Ив. Христова

4. Състезания:

- „Стъпала на знанието. Български език и литература” на сдружение Десет книги – първи предварителен кръг

Срок: 07.11.2019 г. 2019г.11,40ч.

Отг.: Гр. Ноева, Д. Илиева, Р. Поптомова, Т. Йорданова, Сн. Маркова

- „Аз рисувам” на СБНУ.

Срок: 19.11. 2019г.

ІІ кл. 11,50ч.

І, ІІІ и ІV кл. 12,45ч.

Отг: Д. Владимирова

Контролира: Св. Пенева

- „Ученическа купа Варна – есен 2019“:

по лека атлетика:

  • за момичета и момчета I-ІІ клас
Срок :30.10. /сряда/ 2019 г. Отг: Б. Петров Заявка за участие до 23.10./сряда/ 2019 г.
  • за момичета и момчета III-IV клас
Срок:06.11./сряда/ 2019 г. Отг:Ив. Якимова Заявка за участие до 23.10./сряда/ 2019 г.
  • спортен празник „Бързи и сръчни”
  • за ІІІ клас
Срок :12.11. /вторник/ 2019 г. 15,00ч. – 17,30ч. І ЕГ Отг: Ив. Якимова Заявка за участие до 23.10./сряда/ 2019 г.
  • за ІІ клас
Срок :19.11. /вторник/ 2019 г. 15,00ч. – 17,00ч. І ЕГ Отг: С. Павлова Заявка за участие до 23.10./сряда/ 2019 г.
  • за І клас
Срок :21.11. /четвъртък/ 2019 г. 15,00ч. – 17,00ч.І ЕГ Отг: М. Гинева, Ир.Христова Заявка за участие до 23.10./сряда/ 2019 г.

5. Eкскурзия с група ученици от V, VІ и VІІ клас, посветена на 1 ноември - Ден на народните будители до гр. Сливен и гр. Казанлък

Срок: 01 – 02.11.2019г.

Отг: Св. Димитрова, Гр. Ноева, Т.Балканска

6. ХХVІIІ есенен математически турнир „Черноризец Храбър” – за ученици от ІІ до VІІ клас провеждане на 01.11.2019г. 11,00 ч. ІІ-VІІ кл.в ОУ”П.Р.Славейков”

Подготовка за участие в състезание ИТ „Знайко” и „Знайко +"

Срок: по график

Отг:М. Гинева, учители по ИТ І-VІІ кл.

7. Провеждане на час на класа съвместно с инспектор ДПС по програма „Работа на полицията в училище”

Срок: по график

Отг : инсп.ДПС, кл.рък-ли

8. Организиране на срещи с родители за запознаване на учениците със спецификата на техните професии.

Срок: в час на класа, 26.11.2019г.

Отг.: класни ръководители ІІ – VІІ клас

9. „Четем и творим заедно в седмицата на бащата - 11. – 08.11.2019г.”

- Любимата приказка на татко – в училищната библиотека

Срок:12.11. 2019г. 11,00ч.

Отг: Д. Милкова ПГ

- Приказно творчество с татко

Срок:15.11. 2019г. 11,00ч.стая № 111

Отг: Д. Милкова ПГ

10. Училищни турнири по:

- волейбол –момичета, момчета - VІІ клас

Срок: до 22.11.2019г.

Отг.: Б.Петров

Контр: гл.уч.Р.Николова

- баскетбол – момичета, момчета – VІ клас

Срок: до 22.11.2019г.

Отг.: С.Павлова

Контр: гл.уч.Р.Николова

- „Най-добър скачач” – ІV клас

Срок: до 22.11.2019г.

Отг.: Ив.Якимова

Контр: гл.уч.Д.Владимирова

11. Беседи по пътна безопасност с учениците :

- По график:

ІІа,б,в,г,д – 12.11.2019 г.11,05 ч.

ІІІа,б,в,г,д – 05.11.2019 г.11,55 ч.

ІVа,б,в,г,д – 04.11.2019 г.11,55 ч.

VІІа,б,в,г, – 26.11.2019 г.18,30 ч.

12. Световен ден на възпоменание за жертвите от пътно-транспортни произшествия – 17.11.2019г.

- беседа в час на класа

Срок: 11 и 12.11.2019г.

Отг: кл.рък-ли и пед.съветник

- изложба с рисунки на ученици по темата

Срок: 07.11.2019г.

Отг:за ПГ, І-ІVкл.-Д. Владимирова

за V – VІІ кл. -Т. Ненкова

Контр:зам директор АСД

13. Подготовка за участие в Регионалното състезание по ИТ ”България – древна и млада”.

Срок: през м. ноември

Отг: М. Гинева, учители по ИТ

14. Есенно почистване

Срок: 12.11.2019г.- V –VІІ кл.- кл.стаи

18 - 19.11.2019г. – нач.етап – кл.стаи

Отг.: П. Христова и кл. ръководители

15. 1-ви декември – ден на борба срещу СПИН - изготвяне на табло и кът с материали.

Срок : 25.11.2019г.

Отг.: Здр.Димитрова, Д.Милкова, Ир.Христова

16. Родителски срещи:

Срок:

ПГ, І – ІVкл. 20.11.2019г. - 1830 часа
V – VІІ кл. 21.11.2019г. - 1830 часа

Месец Октомври

ВИЖ

1.Отбелязване на световния ден на усмивката.

Срок:04.10.2019г.

2.Практическо занятие – «Учебна евакуация» по Плана за действие при бедствия, аварии и пожари.

Срок: 18.10.2019г.в края на трети учебен час за І и за ІІ смяна

3.Открита  практика по проекта „Училище за успешни личности“:

 • Човекът и обществото – ІІІ клас на тема: „Общество и родина” урок-практикум по Национална програма „Иновации в действие” с партньорски училища.
Срок:31.10.2019 г., четвъртък, 14 00 ч. стая № 311
 • Съвместна практика на проектно - изследователска дейност на тема: " Моят древен и нов град" с ученици от VIа и VIб клас от ОУ“Цар Симеон I“, гр.Варна и партниращите училища по национална програма " Иновации в действие"
Срок:31.10.2019 г., четвъртък, 14 00 ч. стая № 310
 • Работна среща „Училище за успешни личности“ – какво постигнахме:
Срок:31.10.2019 г., четвъртък, 15 30 ч. стая № 310
 • Представяне на иновацията на ОУ „ Цар Симеон I“ и извършената дейност през учебната 2018–2019г., презентиране на идеята за втория етап – развиване на умението да си креативен с глобална тема: „Идеи, които променят света“.
 • Представяне на иновацията на ОУ „Екзарх Антим І” гр. Пловдив
4.Спортен празник на ОУ „Цар Симеон I Срок:  14.10.2019г.

5.Училищен турнир по:

 • футбол  VІІ клас – момчета.
Срок: по график до 30.10.2019г.
 • футбол – момичета, VI-VII клас;
Срок: по график до 30.10.2019г.

6. I международен турнир „Математика без граници“ – есенен кръг.

Срок: 30.10.2010 г.: от 12,00ч. за І, ІІ, ІІІа,б,в,г, ІVв,г,д клас от 12,45ч. за ІІІд, ІVа, ІVб  клас
 1. Подаване на заявка за състезанието на СБНУ „Аз рисувам“.
Срок:до 24.10.2019г.    провеждане – на 19.11.2019г.
 • 8. Европейски ден за борба с трафика на хора – беседа в часа на класа за учениците от VІІ клас.
 • Срок: 18 .10. 2019г.
  1. Ден на народните будители:
  • поздрав за 1 ноември на сайта на училището и поздравителни адреси до ДГ, училища, институции
  Срок24.10.2019г.
  • радиопредаване
   • Срок: 29.10.2019г.  - ЧК
  • изложба
   • Срок: 25.10.2019г.
  • поклонение в алеята на Възрожденците в Морската градина
   • Срок:01.11.2019г.
  1. Дейности на ПГ.
  • „Домът на книгите в библиотеката“ – посещение в училищната библиотека.
  Срок: 04.10.2019г. 11 00 ч.
  • „Даровете на есента” – изложба на децата от ПГ.
  Срок:21-25.10.2019г.
  1. Радиопредаване за деня на учителя
  Срок:04.10.2019г.
  1. Европейска и световна седмица на програмирането.
  Срок:05-20.10. 2019г.
  1. Регистрация за участие в състезание по правопис Spelling Bee – III – VII клас
  Срок:04-25.10. 2019г.
  1. Състезание „Стъпала на знанието” на сдружение Десет книги:
  • подаване на заявка за участие в І кръг: 10-21.10. 2019г.
  • провеждане – на 07.11.2019г.
  1. Международен ден на Черно море – инициативи по паралелки.
  ПГ и І клас – конкурс за рисунка и изложба – от 9,00 до 10,30ч. ІІ клас – посещение на Аквариума ІІІ клас – конкурс за рисунка и изложба – от 9,00 до 10,30ч. ІV клас – посещение на Военноморския музей V клас – почистване на плажната ивица и фотоизложба – 8,00 до 11,00ч. VІ клас – почистване на плажната ивица и фотоизложба– 8,00 до 11,00ч. VІІ клас – почистване на плажната ивица и фотоизложба– 8,00 до 11,00ч. Срок: 31.10.2019г.
  1. Участие в мероприятията в Морската градина за отбелязване на световния ден на интензивното ходене – ученици V – VІІ клас
  Срок: 06.10.2019 г. 10,00 ч. сцена Раковина в Морската градина
  1. Предаване на материали за училищния вестник
  Срок: до 05.10.2019 г.
  1. Посещение на театрални постановки
  1. ХVІ Национален конкурс „Златна есен- плодовете на есента” гр. Севлиево.
  Срок:01.11.2019 г.
  1. Есенна ваканция – 01.11.2019г. до 03.11.2019г. вкл

  Месец Септември

  ВИЖ

   1. Дейности за осъществяване на допълнителна подкрепа на учениците със СОП:

  Подаване на заявление от родител

  Срок: до 03.09.2019 г.

  Отг. Н. Рускова-Желева, В. Цонева, К. Грозева

  Определяне на ЕПЛР на учениците със СОП за извършване на оценка на индивидуалните потребности  и становище за осъществяване на допълнителна подкрепа

  2. Откриване на учебната 2019/2020 година – тържество

  Срок: 16.09.2019 г. – 900ч.

  • Генерална репетиция

  Срок: 12.09.2019 г. – 9,30ч.

  13.09.2019 г. – 9,30ч.

   3. Родителски срещи

  • Провеждане

  Преди 15 септември

  • І клас

  Срок : 03.09.2019г. ;18,00 ч.; класни стаи

  Отг.: класни ръководители на І клас

  • ПГ

  Срок: 04.09.2019г. ; 18,00 ч.; стая 206

  Отг.: Д. Милкова  

  След 15 септември

  • ПГ, І – ІV клас Срок: 18.09.19 г. сряда – 1830ч.

  Отг.: кл. р-ли І-ІV клас, Д. Милкова  

  • V – VІІ клас Срок: 19.09.19 г. четвъртък – 1830ч.

  Отг.: кл. р-ли V-VІІ кл.

  4. Предаване на:

  • Учебници за ПГ, І , IV, V, VІд и VІІ клас и на учебни тетрадки за ІІ и ІІІ клас от библиотекаря на класните ръководители
  Срок: 12.09.2019 г. по график
  І  кл. и ПГ Л. Митева, Й. Кирова
  ІІ кл. Ив. Христова, М. Енева
  ІІІ кл. Н. Станев, Т. Илиева
  ІV кл. Т. Петкова, Ив. Желязкова
  V кл. Здр. Димитрова, Т. Балканска
  VІІ кл. Св. Димитрова, А. Черелова
  Отг.: зам. директор АСД