Предстоящо

Месец Март

Месец Февруари

Месец Януари

Месец Декември

Месец Ноември

Месец Октомври

Месец Септември

ВИЖ
 1. Дейности за осъществяване на допълнителна подкрепа на учениците със СОП:
1.Подаване на заявление от родител Срок: до 03.09.2020 г. Отг.Н.Рускова-Желева, В. Цонева, К. Грозева 2.Определяне на ЕПЛР на учениците със СОП за извършване на оценка на индивидуалните потребности  и становище за осъществяване на допълнителна подкрепа Оценка – до 10.09.2020 г. Отг.: В. Цонева, Н. Рускова-Желева, К. Грозева Отг.: зам. директор АСД   2. Откриване на учебната 2020 - 2021 година – тържество Срок: 15.09.2020 г. – 900ч.
 1. Родителски срещи
 • Провеждане
Преди 15 септември - присъствени
 • І клас
Срок : 03.09.2020 г.;18,00 ч.; класни стаи Отг.: класни ръководители на І клас
 • ПГ
Срок: 02.09.2020 г.; 18,00 ч.; стая 103 Отг.: Д. Милкова След 15 септември - онлайн
 • ПГ, І – ІV клас Срок: 23.09.2020 г. сряда – 1830ч.
Отг.: кл. р-ли І-ІV клас, Д. Милкова
 • V – VІІ клас Срок: 24.09.2020 г. четвъртък – 1830ч.
Отг.: кл. р-ли V-VІІ кл. 3. Представяне на:
 • Ученически книжки, бележници за кореспонденция и лични карти
Срок: 23.09.2020 г. Отг.: кл. ръководители
 • Заявления за освобождаване от ФВС с документ от ЛКК
Срок: 25.09.2020 г. Отг.: кл. ръководители
 • Лична здравна профилактична карта на училищния лекар
Срок: 07.10.2020 г. Отг.: кл. Ръководители
 • Попълнени анкетни карти за проучване на интересите на учениците за включване в занимания по интереси в групите за целодневно обучение през учебната 2020 – 2021 г.
Срок: за І клас – 04.09.2020 г. за ІІ, ІІІ, ІV клас – 25.09.2020 г. Отг.: учители на ГЦО
 • Декларации:
 • Декларация от родител във връзка с излизане на учениците извън училищния двор в смяната на учебните занятия.
Срок: до 25.09.2020 г. Отг. кл. ръководители Контролира: зам. директор АСД
 • Декларация за информирано съгласие за снимки и публикуването им
Срок:25.09.2020 г. Отг.: кл. ръководители и учител ПГ