Предстоящо

Месец Ноември

ВИЖ
 1. ХХVІI есенен математически турнир „Черноризец Храбър” – за ученици от ІІ до VІІ клас
Срок: 01.11.2018г. 11,00 ч. Място: ОУ”П.Р.Славейков”
 1. Национални конкурси:
2.1. Морето, морето морето... Срок: до 01.11.2018г. Отг.: Г.Ноева,Д. Илиева, Р.Поптомова, Д.Петров, учители по ИТ І – VІІ клас
 • „Национален парк Рила – познат и непознат“
Срок: до 08.11.2018 г. Отг. Т.Ненкова
 • „Златна есен – плодовете на есента“
Срок: 01.11.2018 г. Отг. Т.Ненкова
 1. Състезания:
  • „Стъпала на знанието. Български език и литература” на сдружение Десет книги – първи предварителен кръг
Срок: 09.11.2018 г. 2018г.13,20ч. Отг.:Гр.Ноева,Д.Илиева,Р.Поптомова,Д. Петров
 • „Любословие“ на СФБ по български език и литература
Срок: 21.11.2018г. Отг.:Гр.Ноева,Д.Илиева,Р.Поптомова,Д. Петров
 • „Аз рисувам” на СБНУ.
Срок: 15.11. 2018г. І - ІV клас   -  12,00ч. Отг: Д. Владимирова
 • „Ученическа купа Варна“ по лека атлетика:
 • за момичета и момчета I-ІІ клас
Срок :7.11. 2018 г.  Отг: Ив. Якимова      
 • за момичета и момчета III-IV клас
                                                                                               Срок:14.11.2018 г.                                                                                                Отг:Ив.Якимова                                                 
 1. Проекти:
  • „Творчеството на Варта Берберян” – творец от Варна.
 • Конкурс за илюстрации по произведения на Варта Берберян
Срок: 26-30.11. 2018г. Отг.: Класни ръководители IV клас
 • Среща на родителите на учениците от IVд клас с поетесата.
Срок: 28.11. 2018г.18,00ч.акт.зала Отг.: Ирина Христова
 • „Приказките – мъдрост и магия“. „Моята любима приказка“ – рисунки на деца от ПГ.
Срок: 26-30.11.2018г. Отг.: Д.Милкова
 • „Здравето – нашето богатство“
 • Изложба „Храната – вкусна и красива“ – ПГ.
Срок: 07-09.11.2018г. Отг.: Д.Милкова ПГ
 • Посещение на Музей по история на медицината -  ПГ и ІVд клас
Срок: 16.11.18г. .-ПГ;19.11.18г. -ІVд клас Отг.: Д.Милкова, И. Христова
 • „Детско полицейско управление“ – по програма на МВР – с учениците от ГЦО IIIв,г клас
Срок: всеки петък, 11,50 – 12,30 ч.стая 407 Отг: Р. Петрова-ст.учител на ГЦО
 1. Открити уроци:
  • Български език и литература - самоподготовка, група за целодневна организация ІІІа,гкл., на тема „Карнавал в гората”-Леда Милева. Дискусия по организацията на учебно-възпитателния процес.
Срок:12.11.2018 г. 12,30ч.стая 310 Отг:Ив. Желязкова
 • Математика - Vа клас на тема ”Основно свойство на дробите”- упражнение, по проект „ Училище за успешни личности“. Дискусия по организацията на учебно-възпитателния процес.
Срок: 16.11. 2018г.петък,12,30ч.стая 310 Отг. Ирина Стойкова
 • Час на класа -Vб клас на тема ”Толерантност към различните” по проект „Училище за успешни личности“. Дискусия по организацията на учебно-възпитателния процес.
Срок: 14.11. 2018г., 12,30ч. стая 310 Отг.: Р.Николова
 1. Световен ден на възпоменание за жертвите от пътно-транспортни произшествия – 18.11.2018г.
  • беседа в час на класа
Срок : 12 и 13.11.2018г. Отг : кл.рък-ли и пед.съветник
 • изложба с рисунки на ученици по темата
Срок: 08.11.2018г. Отг:Т. Ненкова
 1. Беседи по пътна безопасност с учениците
График: ІІІа, ІІІб – 06.11.2018 г.17,50 ч. Ід –  20.11.2018 г.11,55 ч. VІа, VІб – 20.11.2018 г.12,30 ч. VІІа, VІІб – 27.11.2018 г.12,30 ч.
 1. Есенно почистване
Срок : 13.11.2018г. V –VІІ кл.- кл.стаи 19 - 20.11.2018г.  нач.етап – кл.стаи Отг.: П.Христова и кл.ръководители
 1. Спортен празник „Бързи и сръчни”- есен 2018 г.
Място на провеждане: ІЕГ Срок: 8.11.2018г.15,00ч -17,00ч. ІV кл. Отг:Ив.Якимова Срок:20.11.2018г.15,00ч.-17,00ч. ІІІ кл. Отг: Ив.Якимова Срок:22.11.2018г.15,00ч.-17,00ч.  ІІ кл. Отг:С. Павлова
 1. Училищни турнири по:
  • Волейбол –момичета, момчета - VІІ  клас
Срок: до 23.11.2018г. Отг.: П.Петков
 • Баскетбол – момичета, момчета – VІ клас
Срок: до 23.11.2018г. Отг.: С.Павлова
 • „Най-добър скачач” – ІV клас
Срок: до 23.11.2018г. Отг.: Ив.Якимова
 1. Родителски срещи с дневен ред:
  • Успех и дисциплина на учениците.
  • УН – анкета за ученически униформи.
  • Срещи с учители по предмети.
 
 ПГ, І – ІVкл.  28.11.2018г. - 1830 часа
    V – VІІ кл.  29.11.2018г. - 1830 часа
Отг: зам.директори УД, кл.ръководители,учители в ГЦО и ПГ
 1. Училищна олимпиада по английски език за учениците от ІІІ и ІV клас
Срок: 29.11.2018г. 12,30ч. Отг: Кр. Христова, В. Чолакова
 1. 1-ви декември – ден на борба срещу СПИН - изготвяне на табло и кът с материали
Срок : 28.11.2018г. Отг.: Здр.Димитрова,Д.Милкова, Ир.Христова
 1. Провеждане на час на класа съвместно с инспектор ДПС по програма „Работа на полицията в училище”
Срок: по график Отг : инсп.ДПС, кл.рък-ли
 1. Организиране на срещи с родители за запознаване на учениците със спецификата на техните професии.
Срок: по график за дейности в час на класа Отг.: класни ръководители
 1. Супервизия по „Програма за превенция на агресивното поведение сред учениците от I – IV клас“ на дирекция „Превенции“, община Варна.
Срок:    по график Отг: учители нач.етап
 1. Посещение на театрални постановки
Срок: ноември 2018 г. Отг.: Р. Поптомова, Н. Попова
 1. Подготовка за участие в състезание ИТ „Знайко” и „Знайко +”
Срок:по график Отг:М. Гинева, учители по ИТ І-VІІкл.
 1. Подготовка за участие в Регионалното състезание по ИТ”България – древна и млада”.
Срок: през м. ноември Отг: М. Гинева, учители по ИТ

Месец Октомври

ВИЖ
  1. Отбелязване на световния ден на усмивката.
  Срок:05.10.2018г. Отг: В.Цонева, Р.Николова, Д.Владимиров
  1. Практическо занятие – «Учебна евакуация» по Плана за действие при бедствия, аварии и пожари.
  Срок: 18.10.2018г.в края на ІІІ-ти уч.час за І и за ІІ смяна Отг. зам.дир. АСД-кл.рък.,уч-ли
  1. Открити уроци:
  • Английски език – ІV клас на тема „Моите любими дрехи” Дискусия по организацията на учебно-възпитателния процес.
  Срок:19.10.2018 г., петък, 12,30 ч. стая № 310 Отг:В. Чолакова
  • Физика и астрономия – VІІ клас по проект „Училище за успешни личности” на тема:”Електрично съпротивление”. Дискусия по организацията на учебно-възпитателния процес.
  Срок:26.10.2018г. 12,30ч. Отг: М.Кръстева
  1. Супервизии по «Програма за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, предназначена за деца на 7-14 години» с учители от начален, прогимназиален етап и учители в групи за целодневна организация.
  Срок: 10.10.2018 г. сряда І група - 9,00 – 10,30ч. ІІ група – 14,00 – 15,30ч. ПИЦ „Младост”бул.”Вл.Варненчик”кв.Трошево, бл.50 Отг:учители, В.Цонева –лектор проф.Бончева
  1. Обучение за работа с електронен дневник – вътрешно квалификационен курс
  Срок: 19.10.2018 г. – нач.етап – 10,30 ч. 26.10.2018г. – прог.етап – 14,15 ч. Отг:Ир. Стойкова
  1. Спортен празник
  Срок: 31.10.2018 г. Отг.учители по ФВС, кл. ръководители
  1. Училищен турнир по:
  • футбол  VІІ клас – момчета.                                                                            Срок: по график до 19.10.2018г.
  Отг:  П. Петков,контр. Р. Николова
  • футбол – момичета, VI-VII клас;                                   Срок: по график до 19.10.2018г.
  Отг:  Ив.Якимова,контр.Д.Владимирова  
  1. VI международен турнир „Математика без граници“ – есенен кръг.
  Срок: 25.10.2018г.от 12,00 ч. – 2,3,4 клас 25.10.2018 г. от 12,30 ч. – 1,5,6,7 клас
  1. Европейски ден за борба с трафика на хора – беседа в часа на класа за учениците от VІІ клас.
  Срок: 18 .10. 2018г. Отг: за изг. на материал-В.Цонева, за час на класа- кл.ръководители  
  1. Ден на народните будители:
   
  • тържество                                     Срок: 31.10.2018г.
  8,00ч. – за V – VІІ клас 9,30ч. – за ПГ,І – ІV клас Отг: А.Атанасова,Р.Николова, Н. Попова,П.Ганчева, Петков, Якимова, С.Павлова  
  • изложба
  Срок: 26.10.2018г. Отг:Т.Ненкова
  • поклонение в алеята на Възрожденците в Морската градина
  Срок:01.11.2018г. Отг:Вл. Николов, Vд кл.
  1. Проект на ПГ:
  • „Приказките-мъдрост и магия“. „На гости на книжките“ – училищна библиотека.
  Срок: 16.10.2018г. 9 00 ч. Отг: Д.Милкова, ПГ
  • “ Здравето – нашето богатство“. Посещение на Музей“ Човекът и неговото здраве”.
  Срок: 19.10.2018г. 1120ч. Отг: Д.Милкова, ПГ
  • “ Здравето – нашето богатство“. „Нашите зъбки“- обучение с родители и ученици от IV д клас
  Срок: 26.10.2018г. 12 15ч. Отг: Д.Милкова, Ир. Христова
  1. Европейска седмица на кодирането.
  Срок:06-21.10. 2018г. Отг: Ир.Стойкова, Ив.Илиева
  1. Участие в мероприятията в Морската градина за отбелязване на световния ден на интензивното ходене – ученици V – VІІ клас
  Срок:13.10.2018 г  9,30 ч сцена Раковина в Морската градина Отг: Св.Димитрова
  1. Участие с доклад в конференция за педагогически специалисти „Клъстери и иновации в образованието” към ТУ гр Варна
  Срок: 05 - 07.10.2018 г. Отг:Ир. Стойкова – учител по ИТ
  1. Посещение на театрални постановки
  Отг: Р.Поптомова, Н. Попова  
  1. ХV Национален конкурс „Златна есен- плодовете на есента” гр. Севлиево.
  Срок:м.10.2018 г. Отг: Т.Ненкова
  1. Дейности в националната седмица на четенето – 22-26.10.2018 г.
  • На рождения ден на Райна Пенева – разговор за „Красивите хора на майка България” – с ученици от пети клас: рецитал по стихове на поетесата; четене на любими стихотворения; да препишем вярно и красиво стихотворението „Цар Симеон”, посветено на патрона на училището.
  24.10.2018 г. 12,40 ч. в училищната библиотека
  • Разговор за силата на словото и смисъла да се чете – с ученици от шести клас: изразителен прочит на произведения от творчеството на Йордан Йовков.
  24.10.2018г. 12,40 ч. в стая № 310
  • „Никой не е по-силен от словото” – среща с писателя Мариан Желев за Добруджа и Йовков, за творчеството му и любимите занимания – разговор с ученици от седми клас.
  23.10.2018 г. , 13,30 ч. в училищната библиотека
  • Маратон на четенето - приказката „Бащина поука – синовна сполука” .
  25.10.2018 г. ученици от втори клас- класна стая
  • Маратон на четенето – „Историята на д-р Дулитъл”- Хю Лофтинг
  23.10.2018 г. ученици от трети клас- класна стая
  • Маратон на четенето – „Барон Мюнхаузен” – Ерих Расие
  22.10.2018 г. ученици от трети клас- класна стая
  1. Есенна ваканция – 01.11.2018г. до 04.11.2018г. вкл.

Месец Септември

ВИЖ

Родителски срещи
2.1.Преди 15 септември
ПГ
Срок: 04.09.2018г. ; 18,30ч.; стая 206
Отг: Д. Милкова
І клас
Срок : 04.09.2018г. ;18,30ч.; класни стаи
Отг: класни ръководители на І клас

2 .2.След 15 септември
ПГ, І – ІV клас
Срок: 19.09.18г. – 18:30ч.
Отг: кл.р-ли І-ІV клас, Д. Милкова

V – VІІ клас
Срок: 20.09.18г. – 18:30ч.
Отг: кл.р-ли V-VІІ кл.

Откриване на учебната 2017/2018 година - тържество
Срок: 17.09.18г. – 9:00ч.