Мисията на колектива ОУ „Цар Симеон І” е чрез иновативно, съвременно и модерно обучение да се формират личности с висока интелектуална подготовка, пълноценни знания, умения и компетентности.
Приоритет за учителите работещи в училището е формирането на умения за активно учене, прилагането им в учебния процес и развиването на креативно мислене у подрастващите.
Акцент в работата е и развиването на функционалната грамотност, иновативност, социалната отговорност и мотивация за учене и надграждане на знанията и уменията на учениците.
В ОУ „Цар Симеон І” активно се работи за формирането на личности носители на общочовешки ценности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни да живеят и работят заедно, да общуват помежду си, да поемат отговорности, способни за ефективна обществена реализация и непрекъснато самообразоване.
Чрез изграждането на хармонична и разнообразна учебна среда се цели развиване на творческите заложби и способности на учениците, както и способности за изграждане на умения и навици за здравословен и природосъобразен начин на живот.
Не на последно място мисия на училището е да се утвърди като конкурентноспособен и привлекателен център за всички деца от района, подлежащи на задължително обучение.
„Училище на днешния ден с поглед в бъдещето!”
Нашата мисия е утвърждаване на авторитета на ОУ „Цар Симеон І” като училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели. За да се справят уверено съвременните подрастващи с предизвикателствата в света, е необходима промяна в начина на преподаване и усвояване на знанията и уменията при формиране на ценности и нагласи. Това налага преход към използване на интерактивни методи, активно взаимодействие между участниците в образователния процес и ориентация към резултати, постигнати в процес на търсене, добиване и презентиране на знания посредством дигиталните технологии.
Осигуряването на знания и изграждането на личностни умения у учащите се реализира чрез квалифицирани, иновативни учители с педагогически дарби и стремеж към иновации.
Важен показател за формирането на положителна атмосфера в училището е грижата и вниманието към всеки ученик, зачитане на човешкото достойнство, творчески подход за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света.
Усилията на педагогическия екип в училището са насочени към осигуряването на възможно най-благоприятна образователна среда за всеки ученик в условията на ред, сигурност, толерантност, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.
Настоящата Стратегия за развитие на ОУ „Цар Симеон I” e разработена на основание чл. 70, чл. 263 (1) и чл. 269 (1) от ЗПУО и чл. 7 от ЗФУКПС и обхваща периода 2020 – 2024 г., като се актуализира на две години или при необходимост. Стратегията проектира развитието на ОУ „Цар Симеон І”, гр. Варна през следващите четири години чрез оптимизиране и иновиране на технологиите, методите, средствата и организацията на дейности в съответствие с приоритетите за развитие на образованието в Република България и принципите на общото Европейско образователно пространство. Самата стратегия е резултат от осъзната в училищната общност необходимост от промяна в политиката на училището, което да се превърне в организатор, създаващ условия за личностно развитие на учениците чрез формиране на ключови компетентности и способности за самостоятелно усвояване на знания, подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и обучението и качествените характеристики на работната сила; осигуряване на достъпно и качествено образование за развитие на личността чрез осъвременяване на системата на образование и осигуряване на нейната адаптивност спрямо потребностите на пазара на труда; модернизиране на образователната система. Основа при разработването на стратегията са както общоприетите училищни ценности, произтичащи от редица нормативни документи, така и изведените четири приоритетни стълба от доклада на ЕК по образование: 1. Учене за знания и компетенции /”да се учим да учим”/ 2. Учене за практическо изпълнение на различни задачи и за самостоятелно справяне с професионалните задължения /”да се учим да правим”/ 3. Учене, насочено към социални умения – да откриваме другите, да ги разбираме и да работим заедно за постигане на общи цели /”учене, за да живеем в разбирателство с другите”/ 4. Учене, насочено към оцеляване в ситуации на промени, конфликти и кризи /”да се учим да бъдем”/. Стратегията за развитие на ОУ „Цар Симеон І”, гр. Варна се основава на принципите и насоките на Закона за предучилищното и училищното образование, Държавните образователни стандарти в системата на предучилищното и училищното образование, нормативни документи, национални и международни, относими към образователната система. В унисон с посочените документи в центъра на образователния процес се поставя детето с неговите заложби, интереси и потребности.

УЧИЛИЩЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО