за защита на личните данни на ОУ „Цар Симеон I“,

съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

ОУ „Цар Симеон I“, като администратор на лични данни, обработва само законно събрани лични данни, необходими за конкретни, точно определени и законни цели – обучение, възпитание и социализация на ученика , нормативно установени в чл. 3 на ЗПУО и чл.9 на Наредба № 8/11.08.2016 г. на МОН за информацията и документите за системата на предучилищното и училищно образование.

Училището спазва принципа за забрана на обработване на специални категории данни съгласно чл. 5, ал. 1 от ЗЗЛД.

С каква цел се обработват личните данни и на какви правни основания?

Училището обработва личните данни само за целите, за които са събрани, и не ги използва за други цели. Тези цели са изцяло свързани с организиране на учебния процес, подпомагане на обучението, издаване на документи, отговарящи на държавните изисквания.

Като образователна институция ОУ „Цар Симеон I“ има законово задължение да поддържа Регистър за подлежащи на обучение, дневници, да издава ученическа книжка, уверение, удостоверение зазавършен клас или етап на образование,свидетелства за основно образование. Тези документи имат задължителни атрибути и по закон съдържат по-голям набор от лични данни като: ЕГН, дата и място на раждане, постоянен адрес, снимка и др.

Личните данни като адрес, телефонен номер и електронната поща, са необходими за комуникацията на училището със семейството на ученика.

Във връзка с „обществен интерес“за осигуряване на безопасност и сигурност се извършва видеонаблюдение в класните стаи, коридори,двора и улиците около училищната сграда. Записите от видеонаблюдението по време на НВО се предоставят на РУО-Варна, а останалите при необходимост на органите на МВР при образувано досъдебно производство.

Максималната продължителност за съхранение на записите от системата е до 30 дни, според обема на информацията.

При никакви обстоятелства училището няма да разкрива информация или данни, които:

 • биха причинили вреда на детето
 • биха посочвали, че детето е или е било обект на злоупотреба или има риск от това, освен когато разкриването не би било в най-добрия интерес на детето
 • биха позволили друго лице да бъде идентифицирано, освен ако лицето е служител на училището или лицето не е дало съгласие, или е разумно в обстоятелствата да се разкрие информацията без съгласието. Изключението от разкриването не се прилага, ако информацията може да бъде редактирана така, че името или идентификационните данни на лицето да бъдат премахнати
 • биха били под формата на справка, дадена на друго училище или друго място за обучение и обучение.

Какви са задълженията на ОУ „Цар Симеон I като администратор на лични данни?

 • да защитава личните данни чрез подходящи мерки за сигурност;
 • да уведомява органите за нарушения на сигурността на личните данни;
 • да документира обработването личните данни;
 • да води подробни записи за дейностите по обработка на данните и получаване на съгласие

Колко дълго се съхраняват личните Ви данни?

Вашите лични данни се съхраняват за различни периоди от време, но само толкова дълго, колкото е необходимо за постигане на целите, за които сме ги събрали. Сроковете за съхранение на архиви с лични данни са определени със Закона за държавния архив, Закона за счетоводството. След изтичане на този срок личните данни се унищожават по определения ред.

Най-дългият срок за съхранение на лични данни е свързан със законовото ни задължение да издаваме дубликати на свидетелства за основно образование Срокът за съхранение на данните, съдържащи се в тях е 50 г. Данните се съхраняват в училищния архив при строги правила и ограничен достъп и ги използваме само при заявление за издаване на дубликат.

На кого се предоставят личните данни?

ОУ „Цар Симеон I“има законово задължение да предоставя личните данни на:

 • РУО, МОН, Община Варна
 • За изпълнение на дейности на НОИ, НАП и МВР при определени условия за предотвратяване на измама или престъпление
 • Съдебни органи, контролни органи, органи на местното самоуправление.

Какви права имат лицата субект на лични данни?

 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

Защитени ли са личните данни?

Прави се най-доброто, за да са защитени поверените ни лични данни, прилагат се строги процедури и мерки за сигурност, за да се предотврати неупълномощен достъп. Данните, които се събират, се съхраняват на хартиен носител и в електронен вид.

Хартиените носители са с ограничен достъп, изрично и персонално разрешен от администратора за определени служебни лица и се съхраняват в помещения и на места, които са под режим на заключване и оборудвани със сигнално-охранителна техника.

Личните данни на електронни носители се съхраняват и трансферират само криптирани.

Длъжностно лице, отговарящо за защита на личните данни:

Поля Христова

тел. за контакт: 0879 940 799

Стоянка Велянова

Директор на ОУ „Цар Симеон I