Прием в подготвителна група за деца, родени 2014 г

Училищен план – прием в подготвителна група за 2020 – 2021 г. :

Една група шестгодишни, полудневна организация на учебния ден – 23 деца, съгласно максималния норматив за броя на децата в групите от приложение № 7 към чл.59 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование.

УЧИЛИЩЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО