Прием след седми клас

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Прием след седми клас

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с писмо на РУО-Варна Ви информирам, че подготовката за провеждане на НВО VІІ клас е в ход. Освен изпитите по български език и литература и математика, които са задължителни, се провежда и изпит по английски език, който е по желание (на учениците, които ще се явят на изпита, резултатът ще се впише в свидетелството за основно образование;  полагането на изпит по чужд език и резултатът от него нямат касателство към балообразуването в приемащите след VІІ клас училища). В тази връзка след обсъждане с детето, ученикът, който е решил да се явява на изпита по английски език, попълва от свое име по електронен път заявление по изпратения образец.

Попълненото заявление се  изпраща на електронната поща на училището ou_csimeon@abv.bg  в срок до 16.30 часа на 10.04.2020 г.

След възстановяване на присъствения учебен процес подадените от Вас заявления ще се приведат в изискуемия вид с подпис на ученика и родителя.

За всяко допълнително указание от РУО или МОН ще Ви уведомя своевременно.

За въпроси се обръщайте към класните ръководители.

УЧИЛИЩЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО