УЧИЛИЩЕТО ДНЕС

Под мотото „На Златния век светлината ни води” висококвалифицирани преподаватели с богат професионален опит и разнообразни интереси полагат грижи за обучението и насочват индивидуалното развитие на пето поколение деца.

Приоритетно място в учебния процес заема родноезиковото и чуждоезиково обучение по английски език, обучението по математика и информационни технологии. Създадена е възможност за целодневно обучение и извънкласни дейности, осигуряващи условия за творческа изява.

Учениците могат да проявят своята активност и извън часовете, с участия в прегледи на талантите, викторини, конкурси и танцов състав. Традиция е училищните отбори по баскетбол, футбол, хандбал, ръгби да заемат призови места в общински състезания, а изявени ученици да получават първа награда в конкурси и състезания.

ОУ „Цар Симеон І” разполага с богат библиотечен фонд, подпомагащ културния живот и обучението на учениците и преподавателите. В помощ на учебно-възпитателния процес са три компютърни кабинета с интернет и видеокабинет.

ОУ „Цар Симеон І” е носител на орден „Кирил и Методий”.

Училището е базово по силата на сключен договор с ШУ ”Епископ Константин Преславски” за провеждане на практическо педагогическо обучение на студенти от университета за придобиване на професионална квалификация „учител”. Качественото обучение се осъществява от преподаватели с висше образование, 30 от които са с придобита професионално квалификационна степен.

Чрез използване на съвременни методи и форми на обучение педагогическият колектив на ОУ „Цар Симеон І” се стреми да предаде не само знания и умения на своите ученици, но и да намери път към сърцата им за ценности като човеколюбие, оптимизъм, любов към Родината.

Училището ни, носейки името на „книголюбеца цар Симеон”, се опитва да запази традициите в съвременността, да обогати всестранно възпитаниците си и да остане завинаги в техните сърца.

УЧИЛИЩЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО