УЧИЛИЩЕТО ДНЕС

Под мотото „На Златния век светлината ни води” висококвалифицирани преподаватели с богат професионален опит и разнообразни интереси полагат грижи за обучението и насочват индивидуалното развитие на пето поколение деца.

Приоритетно място в учебния процес заема родноезиковото и чуждоезиково обучение по английски език, обучението по математика и информационни технологии. Създадена е възможност за целодневно обучение и извънкласни дейности, осигуряващи условия за творческа изява.

Учениците могат да проявят своята активност и извън часовете, с участия в прегледи на талантите, викторини, конкурси и танцов състав. Традиция е училищните отбори по баскетбол, футбол, хандбал, ръгби да заемат призови места в общински състезания, а изявени ученици да получават първа награда в конкурси и състезания.

ОУ „Цар Симеон І” разполага с богат библиотечен фонд, подпомагащ културния живот и обучението на учениците и преподавателите. В помощ на учебно-възпитателния процес са три компютърни кабинета с интернет и видеокабинет.

ОУ „Цар Симеон І” е носител на орден „Кирил и Методий”.

Училището е базово по силата на сключен договор с ШУ ”Епископ Константин Преславски” за провеждане на практическо педагогическо обучение на студенти от университета за придобиване на професионална квалификация „учител”. Качественото обучение се осъществява от преподаватели с висше образование, 30 от които са с придобита професионално квалификационна степен.

Чрез използване на съвременни методи и форми на обучение педагогическият колектив на ОУ „Цар Симеон І” се стреми да предаде не само знания и умения на своите ученици, но и да намери път към сърцата им за ценности като човеколюбие, оптимизъм, любов към Родината.

Училището ни, носейки името на „книголюбеца цар Симеон”, се опитва да запази традициите в съвременността, да обогати всестранно възпитаниците си и да остане завинаги в техните сърца.


НА ЗЛАТНИЯ ВЕК
СВЕТЛИНАТА НИ ВОДИ

1

НАШАТА ИСТОРИЯ

На мястото на днешната училищна сграда преди 70 години се е простирала голяма поляна сред работническия квартал "Арабаконак". През 1927г. тук се поставят основите на новото училище. Сградата е завършена в края на 1930г. Учебните занятия започват на 16.01.1931г. На 20 януари е осветено от Негово Високо Преосвещенство епископ Андрей. В нея се прехвърлят 10 паралелки от училище "Отец Паисий" и 6 паралелки от училище "Антим І". Новото училище е наречено на големия български цар и книжовник "Цар Симеон".

Започнало като начално училище, в него се обучават над 700 деца. В 1935 - 1936г. училището променя статута си на основно и като такова просъществува до учебната 1948-1949г. В него работят прогресивните учители - Мара Пуховска, Андрей Ляпчев.

В училището се списва вестник "Снопче", което в 1940г. се разпространява в над 70 училища на Варненска и Провадийска околии и в 23 училища на град Варна.

През 1950г. името "Цар Симеон" се сменя с ІІІ ОУ "Йордан Ноев".През 1950-1951г. ІІІ ОУ "Йордан Ноев" става ЕСПУ. 1957-1958 г. се създава ІІІ гимназия "Димитър Благоев". Това налага разделянето на горен и среден курс и "Йордан Ноев" е отново основно училище. Броят на паралелките е 24, а учениците са 750. Съществуват 18 кръжока, които обхващат над 300 деца.

През 1969 -1970г. училището се надстроява и модернизира.

По повод 50-годишния юбилей с Указ на държавния съвет № 850 от 21.05.1982г. училището е наградено с орден "Кирил и Методий" ІІ степен.

Богатият творчески път на училището отвежда в 1991г., когато отново се именува "Цар Симеон І". Като такова то съществува и до днес, запазило традиционно възрожденските си страни и обновено с актуални идеи, подходи, кадри.

2
3
4
5
6

НАШИЯТ ПАТРОН

Симеон Велики управлява България от 893 до 927г. Вероятно е роден през 864г. Той е третият син на княз Борис І.

Получава началното си образование в Плиска, а после отива да учи в Магнаурскат школа в Константинопол, където получава високо образование и разностранна култура. Неговите съвременници го наричали "полугрък" и "нов Птолемей" заради голямата му образованост.

Цар Симеон I застава на трона, след като брат му Владимир-Расате е свален от власт през 893. Баща му го готви за водач на българската църква, но след опитите на Владимир, да върне езичеството се налага свикването на събор в град Преслав. На него Симеон е провъзгласен за владетел, а по религиозни и чисто стратегически причини столицата се мести от Плиска в Преслав. Освен това българският става официален език в богослужението.

Историците твърдят, че по време на управлението му настъпва т. нар. "Златен век" на българската култура, тъй като тогава процъфтяват книжнината, архитектурата и изкуството. Управлението на цар Симеон бележи връх в историята на първата българска държава. По негово време освен до невиждано до тогава териториално могъщество страната става средище не културен и духовен живот.

Победите на бойното поле му позволили да укрепи международния авторитет на България, оставяйки след себе си могъща държава простираща се от Карпатите до Беломорието и от Черно до Адриатическо море.

1