Училищно настоятелство

board.ousimeon@gmail.com
Управителен съвет

Председател: Таня Николова – Стоянова
Секретар: Галина Кирилова
Членове: Енчо Йорданов
Милена Кръстева
Цветан Хаджиев

Контролна комисия

Юра Драганова – Владимирова
Стефка Минкова
Деян Стоев
Презентация
СЪВМЕСТНИ  МЕРОПРИЯТИЯ  С  РОДИТЕЛИТЕ за учебната 2019 – 2020 година

1. Посещение на театрални постановки.

Срок: постоянен

2. Включване на родители в провеждане на открити уроци.

Срок: постоянен

3. Участие в благотворителни кампании на училищно, общинско и национално ниво.

Срок: при необходимост

4. Организиране на благотворителен базар – групи за занимания по интереси.

Срок: постоянен

5. Участие в състезанията на СБНУ – „Аз рисувам”, „Аз и числата”, „Аз, природата и светът”, „Аз и буквите”, „Аз общувам с Европа”.

Срок: по график

6. Участие в състезанието „Математика без граници” – есенен, зимен, пролетен и национален кръг.

Срок: по график

7. Участие в състезанието „Стъпала на знанието”.

Срок: по график

8. Участие в състезание по английски език Spelling bee 2020 schools.

Срок: по график

9. Отбелязване на световен ден „Сърце и здраве” с образуване на жива верига и изготвяне на табло

Срок: 30.ІХ.2019г.

10. Отбелязване на „Световен ден на усмивката“

Срок: 04.10.2019 г.

11. Отбелязване на Европейската седмица на движението.

Срок: м.Х.2019г.

12. Отбелязване на „Международен ден на Черно море“

Срок: 31.10.2019 г.

13. Спортен празник – ПГ, I – VII клас

Срок: 14.10.2019 г.

14. Училищен турнир по футбол – момчета, V и VІІ клас

Срок: VІІ кл.- Х.2019 г. V кл.- Х.2019 г.

15. Училищен турнир по футбол – момичета, V-VІІ клас

Срок: Х -ХI.2019г.

16. Училищен турнир „Най-добрият скачач“ – ІV клас. Срок: ХI.2019г.

17. Училищен турнир по баскетбол – момичета и момчета, VІ клас Срок: ХІ.2019г.

18. Училищен турнир по волейбол –VІІ клас. Срок: ХІ.2019г.

19. Участие в състезание на СФБ „Любословие“ по български език и литература. Срок: ХІ.2019г.

20. Отбелязване на Коледните и Новогодишните празници. Срок: ХІІ.2019г.

21. Участие в състезание по информационни технологии „ИТ-Знайко” и „ИТ- Знайко+“. Срок: І - ІІІ.2020г.

22. Участие в математическото състезание „Европейско кенгуру”. Срок: ІІІ.2020г.

23. Участие в състезание-тест на училища „Фарос”. Срок: ІV – V.2020г.

24. Отбелязване Патронния празник на училището – Ден на отворените врати Срок: 30.ІV.2020г.

25. Акция за събиране на хартия за вторични суровини. Срок: IV.2020г.

26. Участие в международния ден на предизвикателството - III – VII клас Срок: V.2020г.

27. Участие в избор на „ученик на годината” в начален и прогимназиален етап и „учител на годината”. Срок: V – VІ. 2020г.

28. Издаване на училищен вестник.- Срок: постоянен

29. Издаване на книжки, дипляни, плакати с полезна информация, интересни факти и събития. Срок: постоянен

30. Участие в работата и представителните мероприятия на учениците по проекта „Училище за успешни личности”, други училищни и европейски проекти. Срок: постоянен

31. Маратон на четенето. Съвместни мероприятия с ученици, учители и родители. Срок: по график

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИЯ "УЧЕНИК НА ГОДИНАТА" при ОУ "Цар Симеон I" - Варна


1.Стипендията "УЧЕНИК НА ГОДИНАТА" се получава от носителя на наградата "УЧЕНИК НА ГОДИНАТА" ежемесечно през учебната година, следваща годината на получаване на приза от м. октомври до м. юни вкл.

2.Стипендията е в размер на 50 лв. на месец (450 лв. годишно) и се превежда по банков път, по банкова сметка на един от родителите, след предоставяне на справка от училището за статуса на ученика.

3. В случай, че носителят на приза напусне ОУ "Цар Симеон I" – Варна по време на учебната година, се преустановява изплащането на стипендията от месеца, следващ месеца на напускане.

4. В случай, че ученикът носител на приза е за последна година ученик на ОУ „Цар Симеон I”, той няма право на стипендия, а получава предметна награда за постиженията си през изминалата учебна година.

5. Не съществуват никакви ограничения относно получателите на стипендията и предметната награда и същите се определят от педагогическия съвет на училището на базата на установени от тях критерии.

Управителният съвет на училищното настоятелство благодари на всички дарители! Отчет


Банкова сметка BG18IORT73771007278300 Инвестбанк


УЧИЛИЩЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО