Целодневно обучение

Критерии за прием в ГЦО – II, III, IV клас

При по-голям брой кандидати от обявените места за прием в групи за целодневно обучение II, III и IV клас се прилагат следните критерии:
1. Ученик с двама родители, работещи на трудов договор, или студенти редовно обучение, както и ученик сирак или отглеждан от един родител:
Ø  при постоянен трудов договор или студенти редовно обучение – 10 т.
Ø  при срочен трудов договор – 9 т.
Доказва се с документ с мокър печат и данни за ЕГН. Декларация за отглеждане от един родител
2. Ученик с един родител, работещ на трудов договор, или студент редовно обучение:
Ø  при постоянен трудов договор или студенти редовно обучение – 5 т.
Ø  при срочен трудов договор – 4 т.
Доказва се с документ с мокър печат и данни за ЕГН.
3. Ученик, който редовно е посещавал група за целодневна организация на учебния ден в ОУ „Цар Симеон І” – гр. Варна през предходната учебна година – 3т.
4. Ученик, който среща трудности при овладяване на учебния материал (установява се  чрез средния годишен успех от предходната учебна година без предметите: музика, изобр. изкуство, домашен бит и техника и физ.възпитание и спорт):
Ø  при среден годишен успех – до 3,49 – 2 т.
Ø  при добър  годишен успех – от 3,50 до 4,49 – 1 т. 
При равен брой точки предимство имат учениците с по-нисък среден успех.
 

График на дейностите:

  1.Подаване на заявление за прием.
Срок: до последния работен ден на месец май
2.Обявяване на сайта на училището на класовете, за които ще се прилагат критерии за прием при по-голям брой кандидати от обявените места.
Срок: до 15 юни включително 
3.Подаване на документи, свързани с прилагане на критериите за прием в ГЦО.
Срок: последните пет работни дни на месец август 
4.Обявяване на списък на учениците, включени в ГЦО.
   Срок: до пет работни дни от началото на месец септември

УЧИЛИЩЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО