Богове и герои на Елада
28/10/2018
Заедно можем повече
26/11/2018

Открит иновативен урок по математика в 5 клас на тема: „Основно свойство на дробите – упражнение“

Във връзка с проекта за иновации „Училище за успешни личности“, на 16.11.2018г. се проведе открит иновативен урок на тема: „Основно свойство на дробите – упражнение“ в 5а клас, изнесен от г-жа Ирина Стойкова. Събитието бе уважено от Старши експерт по математика, училищното ръководство, учители от начален и прогимназиален етап и родители.
Урокът включи иновативни елементи – работа в екип и интегриране на знания от различни предметни области.
Класът бе разделен на четири групи, което създаде условия за приобщаваща и творческа учебна среда. Чрез работа в екип се изградиха умения за сътрудничество, организираност, изобретателност и критичност към себе си и другите. Урокът бе предназначен за практически дейности. Акцентът падна върху правилни и неправилни дроби, разширяване и съкращаване на обикновени дроби, съкратими и несъкратими дроби.
Задачите в урока бяха атрактивно поднесени чрез интерактивна дъска. Сюжетното им разнообразие с различно ниво на сложност активираха и мотивираха учениците да участват в образователния процес. Включените ролеви игри – решаване на математически задачи чрез платформата LearningApps изискваше прилагане на знанията на учениците по информационни технологии.
Според мнения и отзиви на присъстващите, иновативната организация на часа допринася за качествено подобряване на образователните резултати на учениците, спомага за формирането на качества, необходими за успешните личности на новото време.
Използването на електронните дигитални учебни ресурси и приложените интерактивни методи подпомагат формирането на умения за самостоятелно учене, критично мислене и творческа дейност на учениците.