Световен ден на водата
22/03/2022
Призови места в конкурс за Scratch проект
26/03/2022

Открит урок по музика на тема „Фолклорен обреден календар“

На 25 март 2022г. г-жа Павлина Ганчева проведе открит урок по музика на тема
„Фолклорен обреден календар“, заложен в плана на методичното обединение. Учениците
от VII „А“ клас представиха знанията си за фолклорните обреди „Жътва“, „Седянка“ и
„Сватба“, песните и ритуалите, свързани с тях.
Учениците бяха предварително разделени на три екипа с определени отговорници, които
разпределиха задачите по изготвяне на презентациите. Показаха завидни компютърни
способности и умения за работа в екип.
Часът продължи с изпълнението на задачи под формата на различни ролеви игри,
съставени от г-жа Ганчева в https://learningapps.org/. Учениците показаха задълбочени
знания върху учебния материал и аналитично мислене. Отговаряха безпогрешно и на
изненадващи въпроси от теми, изучавани в пети и шести клас.
В хода на урока се осъществиха междупредметни връзки с други учебни предмети:
български език и литература („По жътва“- Елин Пелин; „Тлъка в Алтъново“ глава от
романа „Под игото“ – Иван Вазов“), изобразително изкуство, история и цивилизации,
информационни технологии.
Урокът завърши с оценка на работата в часа от г-жа Ганчева, която поздрави учениците за
отличната подготовка и активното им участие.
Директорът на училището г-жа Велянова изрази възхищението си от показаните знания и
умения по музика и информационни технологии на учениците, поздрави и високо оцени
професионализма на г-жа Ганчева в избора и представянето на темата „Фолклорен
обреден календар“.
"Народ, който не познава миналото си няма бъдеще"!