Предстоящо

Месец Юни

ВИЖ

1. Открити уроци във виртуална класна стая по:

Български език и литература в IVв клас на тема: “Моята учителка“ - стихотворение от Леда Милева. Дискусия по организацията на образователно-възпитателния процес.

Срок: 01.06.2020 г. - от 12,00ч.

Отг: А. Атанасова

История и цивилизации в VIб клас на тема: “Контакти и конфликти в ежедневието“. Дискусия по организацията на образователно-възпитателния процес.

Срок: 02.06.2020 г. - от 13,30ч.

Отг: Р. Николова

Български език и литература в Vб клас на тема: “Части на изречението. Синтактичен анализ“. Дискусия по организацията на образователно-възпитателния процес.

Срок: 04.06.2020 г. - от 13,30ч..

Отг: Д. Илиева

Математика в Vб клас на тема: “Основни геометрични фигури“ - преговор. Дискусия по организацията на образователно-възпитателния процес.

Срок: 09.06.2020 г. - от 13,30ч.

Отг: М. Кръстева

2.Провеждане на НВО - VII клас

Български език и литература – 15.06.2020г. от 9,00 часа

Математика – 17.06.2020 г. от 9,00 часа

Отг: зам.директори УД

3. Дейности по прием в І клас за учебната 2020/2021 година

Подаване на база-данни по АДМИН на „Информационно обслужване”АД клон Варна:

Срок: 05.05.2020 г.

Отг.: Св. Пенева

Участие на представители на училищната комисия за прием в първи клас в обучение, организирано от „Информационно обслужване”АД, за работа със софтуера за обслужване на електронния прием.

Срок: по график

Отг.: Св. Пенева

Публикуване в сайта на училището на електронния адрес за подаване на заявление за прием в първи клас по електронен път.

Срок: до 22.05.2020 г.

Отг.: Св. Пенева, Ир. Стойкова

Създаване на организация за оказване съдействие на родителите, изпитващи затруднение при попълване на електронната форма.

Срок: от 02.06.2020 г. до 08.06.2020г.

Отг.: Св. Пенева

4. Дейности по прием в ПГ за учебната 2020/2021 година :

отваряне на системата за подаване на документи за прием в ПГ по електронен път – от 01.06.2020г. до 15.06.2020 г. включително

списък І класиране – на 22.06.2020 г. до 17,00 ч.

записване на класирани на І етап – от 23.06. до 26.06.2020г. от 9,00 до 16,00ч.

обявяване на свободните за II класиране места

в електронната система в профила на заявителя (при наличие на такива) - на 29.06.2020г.

5. Дейности за прием в паралелка V клас за уч.2020/2021г.с разширено изучаване на: избираеми учебни часове - математика - 2,5 часа и факултативни учебни часове – български език и литература – 2 часа – една паралелка;

Подаване на заявления за прием по образец.

Срок:10,11,12,16.06.2020г.

от 8,00 до 16,00ч.

Обявяване на списък с класирани ученици на първи етап на класиране

Срок: до 23.06.2020г.

Записване на класираните на първи етап ученици и попълване на заявления за избираеми учебни часове и за факултативни учебни часове. (Извършва се от родител при зам. директор учебна дейност)

Срок: до 25.06.2020 г. включително

При наличие на свободни места след първи етап се извършва второ класиране до два работни дни, последвано от записване в същия срок.

Попълване на незаетите места след втори етап на класиране и записване се определя от директора на училището.

При освобождаване на място след 29.06.2020 г. попълването му става от списъка на резервите, по реда на класирането на учениците, като за това родителите ще бъдат уведомени от училищното ръководство за записване на съответния ученик.

6. Дейности по прием в групите за целодневна организация на учебния ден (ГЦО)

Обявяване на сайта за кои класове ще се прилагат критерии за прием

Срок: до 15.06.2020г .

Подаване на документи, свързани с прилагане на критериите за прием в ГЦО.

Срок: от 24.08.2020г. до 28.08.2020г. вкл.

Обявяване на списъци на учениците, включени в ГЦО.

Срок: до 04.09.2020 г. вкл.

7.Тържество за закриване на учебната година за учениците от IV, V, VI клас:

Срок: 16.06.2020г.

Отг: Т. Йорданова, Н.Попова, П.Ганчева

Всеки випуск подготвя виртуален поздрав до 3 минути и го изпраща на електронна поща - ou.csimeon1@gmail.com

Срок: до 01. 06.2020г. вкл.

Отг: кл. ръководители на „в“ паралелки

8. Тържество за изпращане на учениците от VІІ клас

Срок:30.06.2020г.

Отг:Гр. Ноева, Н.Попова, П.Ганчева

Всеки клас подготвя виртуален поздрав до 2 минути и го изпраща на електронна поща - ou.csimeon1@gmail.com

Срок: до 01.06.2020г. вкл.

Отг: кл. ръководители

Месец Май

ВИЖ

1. Първи май – международен празник на труда учениците създават свои творби в различни направления (рисунка, художествен текст, презентация, послание/поздрав, друго) по глобална тема:

„Трудът – изконно благо и свещена воля за българина“ в ЧК представят най – добрите си творби

Срок : 4 май 2020г. – ЧК – IVклас

5 май 2020г. – ЧК – I,II,III,V-VIIклас

Отг: кл.ръководители

2. Шести май – ден на храбростта и българската армия учениците творят по глобална тема:

„Георги победоносец и българската войнска слава“ в ЧК се представят най – добрите творби

Срок : 4 май 2020г. – ЧК – IVклас

5 май 2020г. – ЧК – I,II,III,V-VIIклас

Отг: кл.ръководители

3. Девети май – ден на Европа учениците творят по глобална тема:

„Да пазим мира, защото……..“ в ЧК се представят най – добрите творби

Срок : 4 май 2020г. – ЧК – IVклас

5 май 2020г. – ЧК – I,II,III,V-VIIклас

Отг: кл.ръководители

4. Празник на ОУ“Цар Симеон I“: учениците създават свои творби в различни направления(рисунка, художествен текст, презентация, послание/поздрав, друго) под надслов:

„89 години училище „Цар Симеон I“ със светъл образ на надежда“ в ЧК се представят най – добрите творби

Срок : 11 май 2020г. – ЧК – IVклас

12 май 2020г. – ЧК – I,II,III,V-VIIклас

Отг: кл.ръководители

5. 11 май – ден на светите братя Кирил и Методий учениците творят на тема:

„Героизмът на Св. св. Кирил и Методий“ в ЧК представят най-добрите творби

Срок : 18 май 2020г. – ЧК – IVклас v19 май 2020г. – ЧК – I,II,III,V-VIIклас

Отг: кл.ръководители

6. 24 май – ден на българската просвета и култура и на славянската писменост учениците творят по глобална тема:

„Славянската азбука – епохален дар за славянските народи“ в ЧК представят най-добрите творби

Срок : 18 май 2020г. – ЧК – IVклас

19 май 2020г. – ЧК – I,II,III,V-VIIклас

Отг: кл. ръководители

7. Изпращане на най- добрите послания и творби за публикуване: на сайта на училището – от класните ръководители на паралелките

Срок: в деня на провеждане на ЧК

Отг:кл. ръководители, Ир.Стойкова на платформите на РУО Варна, Община Варна и медии.

Срок: до 19.05.2020г.

Отг: за изпращане Св. Пенева

8. Издаване на електронен училищен вестник

Срок:

за изпращане на материалите- до 19.05.2020г.

за изготвяне на вестника- до 21.05.2020г.

Отг: Кр. Христова

9. Открит урок по математика по плана на РУО – Варна на тема: „Разчитане на данни, представени чрез диаграми и графики. Пропорции“ – обобщение

Срок: 19.05.2020г. 12,20 часа

Виртуална класна стая

Отг: Ир. Стойкова, VIа клас

10. Областен кръг на състезанието IT Знайко за учениците от I – VII клас

Срок:за регистрацията – до 07.05.2020г.

за представяне на проектите – до 21.05.2020г.

Отг: Ир.Стойкова, М.Гинева

Месец Април

ВИЖ

Месец Март

ВИЖ

1.Честване на националния празник 3 март:

- поздрав до образователни институции и на сайта на училището

Срок: 20.02.2020г.

Отг: Ноева, Ир. Стойкова, М. Кръстева

-Трети март – ден на Освобождението на България – фотоизложба

Срок: 20.02.2020г.

Отг: Ненкова

- радиопредаване

Срок: 25.02.2020г.

за І смяна- Т. Иванова, Н. Рускова

за ІІ смяна –Ир. Щерева, Н. Рускова

- участие в официалната програма на Община Варна – шествие и поклонение

Срок: 03.03.2020г.

Отг. Здр. Димитрова – V б клас

2.Изложби:

- Ученическо творчество - Осми март

Срок: 05.03.2020г.

Отг: Т. Ненкова

- Първа пролет

Срок: 16.03.2020г.

Отг: Т. Ненкова

- Световен ден на гората –– І клас, групи целодневна организация

Срок: 20.03.2020г.

Отг.: учители на ГЦО- І клас

- Вредата от наркотиците

Срок: 18.03.2020г.

Отг: Здр. Димитрова

3.Тържества:

- „Мамичко, благодаря“

Срок: 06.03.2020 г. от 9,00ч.- ПГ

Отг.: Д. Милкова, ПГ

- „Море от любов“

Срок: 06.03.2020г. от 18,00ч. стая 310

Отг: Ир. Христова – Іа клас

- Празник на буквите

Срок: Іа – 30.03.2020г. 18,00ч. - стая 310

Іб - 06.04. 2020г. 18,00ч. - стая 310

Ів – 31.03.2020г. 18,00ч. - стая 310

Іг – 08.04.2020г. 18,00ч. - стая 310

Отг: кл.ръководители, учители ГЦО

- Рецитал и рисунка на тема: Трети март - освобождението на България

Срок: 02.03.2020г.

Отг: учители на ГЦО - ІІ клас

4. Открити уроци:

- Занятие в ПГ „Пролетна разходка“. Дискусия по организацията на образователно -възпитателния процес.

Срок: 27.03.2020г. 12,30ч. - стая 310

Отг: Д. Милкова, ПГ

- Математика – Vа клас на тема: „Превръщане на десетични дроби в обикновени и на обикновени в десетични дроби“ – упражнение. Дискусия по организацията на образователно -възпитателния процес.

Срок: 20.03.2020г. 13,30ч. - стая 310

Отг: Ив.Илиева

- Български език и литература – ІІІв клас на тема: „Употреба на синоними в текст“. Дискусия по организацията на образователно -възпитателния процес.

Срок: 30.03.2020г. 12,30ч. - стая 310

Отг: В. Петрова

- Български език и литература – ІІа клас на тема: „Съгласуване на прилагателно име по род и число със съществително име“. Дискусия по организацията на образователно -възпитателния процес.

Срок: 16.03.2020 г. от 12,30ч. - стая №310

Отг: Ал. Стойкова

- По проекта иновативно училище: Бинарен урок по Български език и литература и математика в Vб клас на тема: „Нелични глаголни форми“ – упражнение и „Представяне на таблици. Работа с диаграми“. Дискусия по организацията на образователно – възпитателния процес.

Срок: 23.03.2020г. 12,30ч. - стая 310

Отг: Д. Илиева и М. Кръстева

- По плана на РУО-Варна: Математика – VІа клас на тема: „Приложение на Питагоровата теорема“. Дискусия по организацията на образователно -възпитателния процес.

Срок: 25.03.2020г. 13,30часа

Отг: Ир. Стойкова

- По плана на РУО-Варна: История и цивилизации - VІб клас на тема: „Един ден в Царевград Търнов” – упражнение. Дискусия по организацията на образователно - възпитателния процес.

Срок: 18.03.2020г. от 12,30 часа - стая 310

Отг: Р. Николова

5. Проекти:

- „Чудният свят на науката”. Ден на числото ПИ – презентации, изложба.

Срок: до 14.03.2020г.

Отг.: Ир. Стойкова, Св. Димитрова, М. Кръстева, Ив. Илиева

- „Моят първи проект по английски език” – ІІІ и ІV клас – изложба.

Срок: 16 – 20.03.2020г.

Отг: Кр.Христова, В.Чолакова

6. Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“

Срок: 19.03.2020г. от 12,00ч. до 13,30ч.

Отг. учители начален етап и учители по математика в прогимназиален етап, Маркова, Пенева

7. Десети кръг на състезанието ИТ „Знайко” за начален етап и прог. етап

Срок: по график - 14.03.2020г.

Отг: М. Гинева, Ир. Стойкова, учители по ИТ

Среща с актьор, посветена на международния ден на театъра е авторското право.

Срок: 26.03.2020г. от 13,10ч.

Отг.: Р. Поптомова, Р. Николова, Н. Попова

9. Международно състезание „Математика без граници” - пролетен кръг

Срок: 26.03.2020г.

ІІ, ІІІ, ІVклас – 12,00ч.

І клас – 12,45 ч.

V,VІ,VІІ кл. – 13,30 ч.

Отг: Пенева, Маркова, учители начален етап и по математика

10. Състезание на СБНУ - „Аз и буквите”

Срок: 24.03.2020г.

І – ІV кл. – 12,30ч.

Отг: учители начален етап, Д. Владимирова, Пенева

11. Клуб „Приятели на книгата”

Срок: по график

Отг : Н. Попова, Р. Поптомова, Гр. Ноева

12. Клуб на приказките

Срок: по график

Отг : Н. Попова, К.Минчева

13. Олимпиада - Национален кръг: „Знам и мога”

Срок: 04.04.2020г. - 9,00ч. гр. Ямбол

Отг: зам.дир. по УД, Д. Владимирова

14. Участие в ученически игри:

- Купа Варна – волейбол

Срок: по график- МДС

Отг: Б. Петров - момичета

- Купа Варна – футбол, лека атлетика, шахмат

Срок: по график - МДС

Отг.: Ив.Якимова, гл.учители

15. Конкурси:

- Национален конкурс „Пролет върху листа” – гр.Кюстендил

Срок: по график, март 2020г.

Отг.: Т.Ненкова

- Национален конкурс „Водата – извор на живот. Чиста вода – чиста планета”

Срок: по график, март 2020г.

Отг.: Т.Ненкова

- Подготовка за участие във Великденски конкурс на ОДК при Община Варна

Срок: март 2020г.

Отг: учители по ИТ

Месец Февруари

ВИЖ

1.Подготовка за участие в областния кръг на състезанието „IT Знайко“ – І – VІІ клас през месец март.

Отг.: Ир. Стойкова – за V – VІІ кл.

М. Гинева – за І – ІV клас

2.Заседания на Обществения съвет с дневен ред:

На 26.02.2020 г. от 18.00 ч.

 Становище за разпределение на бюджета на ОУ „Цар Симеон I” за 2020 г. по съответните дейности и разходни параграфи по тримесечия.

 Съгласуване предложението за разпределение на средствата от установеното към края на 2019 г. превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището.

 Становище на ОС (чл.16, ал.1 т.10 от ПУДОС) за училищния план прием

Отг: Д.Владимирова, покана, присъствен списък, протокол

Контр.: Св. Пенева

3.В памет на Васил Левски – поклонение пред паметника на В. Левски, изготвяне на табло.

 изготвяне на изложба – 147г. от гибелта на Васил Левски

Срок: 07.02.2020г.

Отг: Т. Балканска и кл. Рък-ли

 радиопредаване – 147г. от гибелта на Васил Левски

Срок:18.02.2020г. ЧК

Отг.: за І см. Ир. Стойкова, Н. Рускова

за ІІ см. Ст. Димитрова, Н. Рускова

 поклонение пред паметника на Васил Левски

Срок: 19.02.2020 г.

Отг.: Ив. Желязкова, К.Грозева и ГЦО ІV кл.

4.Международно състезание „Математика без граници” - зимен кръг

Срок: 14.02.2020г.

І - 12,50ч.; V, VІ, VІІ – 13,20

ІІ, ІІІ, ІV, кл. 12,00 ч.

Отг: зам. директори УД, гл. учители

5.Училищно състезание по български език и литература „Всичко българско и родно любя, тача и милея“ за учениците от ІV клас

Срок: 24.02.2020 г., 10.00 ч. (150 мин.)

Отг.: за изг. На задачите – учители по БЕЛ – ІV-VІІ клас; за провеждане – Р. Поптомова, Сн. Маркова, Р. Николова

6.Училищно състезание по правопис Spelling Bee – ученици от ІІІ – VІІ клас

Срок: 25.02.2020 г. по график

Отг.: Ал. Черелова, Сн. Митева, Кр. Христова, В. Чолакова

7.Състезание на СБНУ „Аз и числата“

Срок: 10.02.2020г.- 12,30 ч.

Отг.: учители нач. Етап, Св. Пенева

8.Състезание на СБНУ „Аз общувам с Европа“

Срок: 26.02.2020г.- 12,30 ч.

Отг.: Кр. Христова, В. Чолакова

9. Състезание на сдружение Десет книги «Стъпала на знанието. Български език и литература» - V, VI и VІI клас – 90 мин.

Срок: 13.02.2020 г.-13.30 ч.

Отг.: учители БЕЛ, Сн. Маркова

10.Открити уроци по:

 Занимания по интереси в III а,г клас на тема: „Дидактични игри по български език и литертура“. Дискусия по организацията на учебно-възпитателния процес.

Срок: 20.02.2020г. стая 310, 12.30 ч.

Отг.: Т. Илиева ГЦО ІІІаг

 Английски език в VІБ клас на тема: „Вие и Вашия компютър“. Дискусия по организацията на учебно-възпитателния процес.

Срок: 27.02.2020 г. Стая № 310 12,30 ч.

Отг.: Ал. Черелова

11.Проекти

 Проект „Имало едно време…“. Създаване анимиран проект на модел на българска шевица

Срок: февруари 2020г.

Отг.: кл. ръководители ІVклас

 Проект „Здравето – нашето богатство” –– тържество с родители и ученици от Іа клас

Срок: 18.02.2020 г. , 11,45 ч.

Отг.: Ир. Христова

 „Пътешествия във вълшебствата на книгите”

Срок: 19.02.2020 г., 9.10 ч.

Отг.: Д. Милкова, Н. Попова

12.„Здрави и засмени“ – поздрав на учениците от ІА клас към децата от ПГ за Баба Марта

Срок: 28.02.2020 г.

Отг.: Ир. Христова

13.Участие в STEM ден в ОУ „Отец Паисий“ – Варна за обмяна на добри практики

 Презентация – доклад на тема “Чудният свят на математиката” – Ир. Стойкова

Срок: 21.02.2020 г.

Отг.: Р. Николова

14.Национален конкурс: „Моите детски мечти”

Срок: до 05.02. 2020 г.

Отг.: Т. Ненкова

15.Изложби:

 Мартеничкова кампания 2020 г.:

 Благотворителен базар

Срок: 10.02. 2020 г.

Отг.: Групи за занимания по интереси

 Изложба на мартеници

Срок: 10.02. 2020 г.

Отг.: Д. Милкова – ПГ

 Ученическо творчество. Изложба за празника „Трифон Зарезан” и „Свети Валентин“

Срок:14.02.2020 г.

Отг. Т. Балканска

 Компютърни рисунки “Красива Пролет“

Срок: изготвяне на рисунките до 28.02.2020 г.

Отг.: учителите по ИТ нач. Етап

16.Родителски срещи

Дневен ред:

1.Резултати от ОВР през І-ия учебен срок на учебната 2019 – 2020г.

2. График на класни и контролни работи през втори учебен срок.

3. График за консултации през втория учебен срок.

4. Предстоящи състезания и олимпиади.

5. Обявяване на прием за ПГ и І клас – краен срок.

Извън дневния ред: 6.Благотворителни кампании – коледен базар, благодарствен адрес

Срок:19.02.2020г., сряда – 18.30 ч. за V – VІІ кл.

20.02.2020г. , четвъртък – 18,30ч. за ПГ-I-IVкл.

Отг.: класни ръководители, учители

17.VII Регионално състезание по ИТ на тема: «България – древна и млада»

 изготвяне на график на дейностите за 08.02.2020г. и предложение за дежурни учители

Срок: 03.02.2020г.

Отг.: М.Гинева

 провеждане на регионалния кръг на състезанието

Срок: 15.02.2020 г.(събота) 900ч.

Отг.: М. Гинева, Ир. Стойкова, Ив. Илиева, Св. Пенева

 обявяване на резултатите от регионалния кръг в сайта на състезанието https://sastezanie-ousimeon.eu/

Срок: до 17.02.2020 г.

Отг: Ир. Стойкова, Ив.Илиева, М.Гинева

 награждаване

Срок:26.02.2020 г. сряда, 12,30 ч.

Отг.: Ир. Стойкова, М. Гинева

18.ХІХ регионален ученически конкурс „Моята България“.

Заявка – до 16.02.2020г.

Срок: 22.02. 2020г. Конц. зала Млад.дом

Отг.: Н.Попова-худ.ръководител

19.Световен ден против тормоза в училище – ден на розовата фланелка

Срок: 27.02.2020 г.

Отг.:Ал. Стойкова, В. Цонева, С. Маркова и уч-щен коорд. съвет

20.Световен ден за борба с рака - изготвяне на постер от ученици.

Срок: 04.02.2020 г.

Отг.: Ир. Христова, Здр. Димитрова

21. Отбелязване на Международен ден за безопасен интернет – 11.02.2020 г. – открита практика с VІА и ІІІБ клас

Срок: 11.02.2020 г., 12.30 ч.

Отг: Ир. Стойкова, учители по ИТ, Ст. Димитрова

22.Общински и областен кръг на олимпиади/състезания по:

05.02.2020г. – 9,00 ч. събота Математика областен кръг МГ „Д-р П. Берон“

07.02.2020г. - 13,30ч. петък Техническо чертане общ. Кръг ОУ „Цар Симеон І“

16.02.2020г. – 9,00 ч. неделя Химия и ООС областен кръг СУ „Св. Кл. Охридски“

16.02.2020г. – 14,00ч. събота Астрономия областен кръг ОУ „ Й. Йовков“

21.02.2020г. – 10,00 ч. петък МИ „Ключът на музиката“ областен кръг -

22.02.2020г. – 9,00 ч. събота Български език и литература областен кръг СУОЕ „А. С. Пушкин“

22.02.2020г. – 14,00 ч. събота География и икономика областен кръг ОУ „Г. С. Раковски“

23.02.2020г. – 9,00 ч. неделя Биология и ЗО областен кръг ІІІ ПМГ „Акад.М.Попов“

23.02.2020г. – 14,30 ч. събота Физика областен кръг І ЕГ

29.02.2020г. – 9,00 ч. събота История и цивилизация областен кръг ОУ „Цар Симеон І“

29.02.2020г. – 9,00 ч. събота «Знам и мога» за уч. От ІV кл. Областен кръг VІІ СУ „Н. Геров“ ОУ „Черноризец Храбър“

14.03.2020г. – 9,00 ч. събота Техническо чертане областен кръг ПТГ

Отг.: учители по предмети, гл. Учители, ЗДУД

23.Дейности във връзка с кариерното ориентиране на учениците от ІV и VІІ клас:

 оформяне на кът по професионално ориентиране в библиотеката в помощ на учениците

 провеждане на тест „Моите интереси“ по график

Срок: по график 11,18,25.02.2020г.

Отг.: пед. Съветник, кл. Ръководители

24.Честване на националния празник 3 март:

 Трети март – Ден на Освобождението на България - фотоизложба

Срок: 20.02.2020г.

Отг.: Т. Ненкова

 радиопредаване

Срок: 25.02.2020 г. вторник, ЧК.

Отг: за І смяна – Т.Иванова, Н. Рускова

За ІІ смяна – Ир. Щерева, Н. Рускова

 поклонение пред паметник и участие в градското шествие

Срок: 03.03.2020г.

Отг.: Здр. Димитрова – V б клас

Месец Януари

ВИЖ
<

1. Посещение в библиотеката

Срок: 21.01.2020 г.

Отг: Ирина Христова IА клас

2. Седмо Регионално състезание по Информационни технологии „България древна и млада” за ученици от І до VІІІ клас

Срок: до 14.01.2020г.- класиране от рег.комисия

до 21.01.2020г.- обявяване на списък с допуснатите до рег. кръг

до 31.01.2020г. - внасяне на такса от 8лв.

на 08.02.2020г. – събота, рег.кръг

3. Открит урок по Околен свят в IВ клас на тема: „Части на растението“. Дискусия по организацията на учебно-възпитателния процес.

Срок: 31.01.2020г. петък

Отг.: Саша Иванова

4. Състезания:

- На СБНУ – „Аз и числата“

Срок: 30.01.2020г.четвъртък

Отг.: І – ІV клас учители нач. етап, Д. Владимирова, Св. Пенева

- Математика без граници – зимен кръг

Срок: 03.02.2020г.

Отг.: учители нач. етап, учители по математика, Св. Пенева, Сн. Маркова

- На Сдружение десет книги – втори предварителен кръг „Стъпала на знанието. Български език и литература“

Срок: заявка – до 13.01.2020г.

Отг.: Д. Илиева, Гр. Ноева, Р. Поптомова, Т. Йорданова, Сн. Маркова

- Първи кръг на състезанието по информационни технологии ИТ „Знайко“

Срок: по график

Отг.: учители по ИТ

5. Общински кръг на олимпиадите по:

17.01.2020г. петък история и цивилизация 11.00 ч.
10.01.2020г. петък география и икономика 11.00 ч.
13.01.2020г понеделник физика 9.00 ч.
до 12.01.2020г неделя Информационни технологии предават работите си
до 11.01.2020г. понеделник астрономия предават работите си
20.01.2020г. понеделник химия и ООС 9.00 ч.
24.01.2020 г. петък „Ключът на музиката” 10.00 ч.
25.01.2020г. събота Знам и мога – 4кл. 9.00 ч.
27.01.2020г. понеделник биология и ЗО 9.00 ч.
07.02.2020г. петък Техническо чертане 13.30ч.
Отг: зам.директори УД, гл.учители, учители по предмети и учителите от ІV клас

6. „Пътешествия във вълшебствата на книгите” - подготвителна група

Срок: по график

Отг.: Д. Милкова - ПГ, Н. Попова

7. Посещение на театрални постановки

Срок: по график

Отг.: Р. Поптомова, Н. Попова

Месец Декември

ВИЖ

1. Общински конкурс „Рождество Христово”

Срок: до 05.12.2019г.за творбите

Отг: Т. Ненкова

2. Национален конкурс по народно приложно изкуство „От Коледа до Васильовден“

Срок: 13.12.2019г.

Отг: Т.Ненкова

3. ХХVІІІ Математически турнир „Иван Салабашев” за ученици от ІІ – VІІ клас – провежда се в МГ”Д-р П.Берон”.

Срок: 07.12.2019г. 10,00 ч.

Отг: за уведомяване -учители по математика и кл. ръководители начален етап

4. 1-ви декември – международен ден за борба с ХИВ и СПИН - изготвяне на табло и кът с материали

Срок: до 25.11.2019г.

Отг: Здр. Димитрова, Д. Милкова, Ир. Христова, д-р Йотова

5. Провеждане на уроци и еко – игри в часовете за занимания по интереси с ученици от групите за целодневна организация (ГЦО) и ІІд клас, свързани с опазване на околната среда „За по-чисто училище”:

на 09.12.2019г., понеделник, с учениците от ІІ Д клас – от 11,45 до 12,45 ч. в стая 309

отг: Яна Русева –Еко Партнърс, М.Цонева

на 09.12.2019г., понеделник, с учениците от ГЦО ІІ АБ клас – от 15,00 до 16,00ч. в стая 305

отг: Яна Русева –Еко Партнърс, Г.Лазарова

на 09.12.2019г., понеделник, с учениците от ГЦО ІІ АВ клас – от 16,00 до 17,00ч. в стая 207

отг: Яна Русева –Еко Партнърс, Ив.Христова

на 10.12.2019г., вторник, с учениците от ГЦО І А клас – от 15,00 до 16,00ч. в стая 211

отг: Яна Русева –Еко Партнърс, Р.Петрова

на 10.12.2019г., вторник, с учениците от ГЦО І Б клас – от 16,00 до 17,00ч. в стая 210

отг: Яна Русева –Еко Партнърс, Ст.Георгиева

на 11.12.2019г., сряда, с учениците от ГЦО І В клас – от 15,00 до 16,00ч. в стая 209

отг: Яна Русева –Еко Партнърс, Л.Митева

на 11.12.2019г., сряда, с учениците от ГЦО І Г клас – от 16,00 до 17,00ч. в стая 208

отг: Яна Русева –Еко Партнърс, Й.Кирова

на 12.12.2019г., четвъртък, с учениците от ГЦО ІІ А, Г клас – от 15,00 до 16,00ч. в стая 211

отг: Яна Русева –Еко Партнърс, М. Енева

6. Участие в преглед на училищната и храмова песен – вокална група „Слънце”

Срок:14.12.2019г.-14,00ч. зала Пленарна на Об Вн

Отг: П. Ганчева

7. Участие в VІІ регионално състезание по информационни технологии „България – древна и млада”.

Срок: до 20.12.2019г. – училищен кръг

Отг: учители по ИТ

8. Отбелязване на световната седмица на кодирането – „Часът на кода“.

Срок: 09 –15.12.2019г.

Отг: Ир. Стойкова, Ив. Илиева

9. Училищна олимпиада по английски език за учениците от ІІІ и ІV клас

Срок: 11.12.2019г. 12,00ч.

Отг: Кр. Христова, В. Чолакова

10. Общински кръг на олимпиада по:

- Български език и литература –V, VІ, VІІ клас

Срок:11.12.2019 г. 10,00ч.

Отг: Р. Поптомова, Гр. Ноева, Д. Илиева, Т. Йорданова, Д. Владимирова, Сн. Маркова

- Математика – ІV, V, VІ, VІІ клас

Срок: 09.12.2019г. 9,00ч. – за V, VІ, VІІ клас

06.12.2019г.13,00ч. – за ІV клас

Отг: Св. Димитрова, Ир. Стойкова, М. Кръстева, Ив. Илиева, С. Иванова, В. Петрова, Сн. Маркова, Св. Пенева

11. Състезание от СБНУ – „Аз, природата и светът“

Срок: 17.12.2019г.12,30 ч.- І, ІІІ, ІV – 12,45ч.

ІІ – 11,50ч.

15,10ч. – за група ІІІ кл. след коледно тържество

Отг: учители начален етап, Д. Владимирова, Св. Пенева

12. „Пътешествия във вълшебствата на книгите”

Срок: по график в училищната библиотека

Отг: Д.Милкова, Н.Попова

13. Коледна украса в училищната сграда.

Срок: до 01.12. 2019г.

Отг. Т.Ненкова, Т.Балканска

14. Коледна изложба: „Български коледни обичаи и традиции”

Срок: до 01.12.2019г.

Отг: Т. Ненкова, Т. Балканска

15. Изделия за благотворителния базар, изработени от групите за занимания по интереси:

- „От нищо нещо” – 02.12. - 20.12. – отг: Т. Балканска

- „Изящни и приложни изкуства” – 02.12. – 20.12. – отг. Т.Ненкова

- „Талантливи и сръчни” – 02.12. – 20.12. – отг: А.Първанова

16. Радиопредаване: Рождество Христово-Коледа

Срок:17.12.2019г.

Отг: за І смяна- 11,55 ч. - Т. Илиева, Н. Рускова

за ІІ смяна – 18,30 ч. - Д. Илиева, Н. Рускова

17. Посещение на театрални постановки

Срок: декември 2019 г.

Отг.: Р. Поптомова, Н. Попова

18. Празник в ПГ с театър „Нона” - „Добре дошъл, дядо Коледа”

Срок:16.12.2019г. 9,15 ч. актова зала

Отг: Д. Милкова

19. Коледно парти на учениците от І А клас с родителите

Срок: 18.12.2019г. 16,00 ч.

Отг: Ир. Христова

20. Посещение на Коледни представления:

ПГ

20.12.2019 г. от 12,30ч. до 15,00ч. ДТ ”Ст.Бъчваров” – филиал

- Коледна постановка ”Джуджетата и обущарят” по Братя Грим

Отг: Д. Милкова

Іа, Іб, Ів, Іг

20.12.2019 г. от 12,30ч. до 15,00ч. ДТ ”Ст. Бъчваров” – филиал

Коледна постановка ”Джуджетата и обущарят” по Братя Грим

Отг: И.Христова, М.Гинева, С.Иванова, М.Гочева, Р.Петрова, Ст.Георгиева, Л.Митева, Й.Кирова

ІIа, ІIб, ІІв, ІIг ,ІІд

20.12.2019г. от 12,30ч. до 15,00ч. ДТ ”Ст.Бъчваров” – филиал

Коледна постановка ”Джуджетата и обущарят” по Братя Грим

Отг: Ал. Стойкова, Б. Дочева, Кр. Николова, Г. Ненова, М. Цонева, Г. Лазарова, Ив. Христова, М. Енева

ІІIа, ІІIб, ІІIв, ІІIг, IIIд

17.12.2019г. от12,30 ч. до 15,00ч. ДТ ”Ст.Бъчваров” – филиал

Коледна постановка ”Джуджетата и обущарят” по Братя Грим

Отг: Ир.Янева, Ст. Димитрова, В. Петрова, А. Първанова, Ир. Щерева, Д. Мазганова, Т. Илиева, Н. Станев

IV а,б,в,г,д,е

19.12.2019г. от 12,30ч. до 15,00ч. ДТ ”Ст.Бъчваров” – филиал

Коледна постановка ”Джуджетата и обущарят” по Братя Грим

Отг: Т. Петкова, К. Минчева,А.Атанасова, Д. Димитрова Д. Владимирова, И. Желязкова

VI клас

20.12.2019 г. от 9,30 ч. до 12,00 ч.

Коледно парти в Гранд Мол - Варна

Отг: Ир. Стойкова, Р. Николова, Т. Иванова, Р. Поптомова, Т. Йорданова

VIIA и VIIБ клас

07.12.2019г. от 17,00 до 19,00 ч.

Коледно тържество по плана за час на класа

Billiards bar & darts The Shelter с адрес: ул. Драган Цанков №7

Месец Ноември

ВИЖ

1. Проекти и изложби:

- „Имало едно време…”. Компютърна рисунка – изложба

Срок: 25-29.11. 2019г.

Отг.: Класни ръководители IV клас

- „Природата – наш дом”. Богатството на природата през есента - изложба

Срок: 01-08.11. 2019г.

Отг.: Класни ръководители ІІ клас

- „Детско полицейско управление“ – по програма на МВР – с учениците от ГЦО IV клас

Срок: всяка сряда, 16,10ч. – 16,50 ч.стая 206

Отг: Ив.Желязкова - ст.учител на ГЦО

2. Национални конкурси:

- „Златна есен – плодовете на есента“

Срок: 01.11.2019 г.

Отг. Т.Ненкова

3. Открити уроци:

- Занимания по интереси - група за целодневна организация ІІа,в кл., на тема „Игри за сплотяване на групата и преодоляване на конфликти“. Дискусия по организацията на образователно-възпитателния процес.

Срок:27.11.2019г. 13,30ч. стая 310

Отг: Ив. Христова

4. Състезания:

- „Стъпала на знанието. Български език и литература” на сдружение Десет книги – първи предварителен кръг

Срок: 07.11.2019 г. 2019г.11,40ч.

Отг.: Гр. Ноева, Д. Илиева, Р. Поптомова, Т. Йорданова, Сн. Маркова

- „Аз рисувам” на СБНУ.

Срок: 19.11. 2019г.

ІІ кл. 11,50ч.

І, ІІІ и ІV кл. 12,45ч.

Отг: Д. Владимирова

Контролира: Св. Пенева

- „Ученическа купа Варна – есен 2019“:

по лека атлетика:

  • за момичета и момчета I-ІІ клас
Срок :30.10. /сряда/ 2019 г. Отг: Б. Петров Заявка за участие до 23.10./сряда/ 2019 г.
  • за момичета и момчета III-IV клас
Срок:06.11./сряда/ 2019 г. Отг:Ив. Якимова Заявка за участие до 23.10./сряда/ 2019 г.
  • спортен празник „Бързи и сръчни”
  • за ІІІ клас
Срок :12.11. /вторник/ 2019 г. 15,00ч. – 17,30ч. І ЕГ Отг: Ив. Якимова Заявка за участие до 23.10./сряда/ 2019 г.
  • за ІІ клас
Срок :19.11. /вторник/ 2019 г. 15,00ч. – 17,00ч. І ЕГ Отг: С. Павлова Заявка за участие до 23.10./сряда/ 2019 г.
  • за І клас
Срок :21.11. /четвъртък/ 2019 г. 15,00ч. – 17,00ч.І ЕГ Отг: М. Гинева, Ир.Христова Заявка за участие до 23.10./сряда/ 2019 г.

5. Eкскурзия с група ученици от V, VІ и VІІ клас, посветена на 1 ноември - Ден на народните будители до гр. Сливен и гр. Казанлък

Срок: 01 – 02.11.2019г.

Отг: Св. Димитрова, Гр. Ноева, Т.Балканска

6. ХХVІIІ есенен математически турнир „Черноризец Храбър” – за ученици от ІІ до VІІ клас провеждане на 01.11.2019г. 11,00 ч. ІІ-VІІ кл.в ОУ”П.Р.Славейков”

Подготовка за участие в състезание ИТ „Знайко” и „Знайко +"

Срок: по график

Отг:М. Гинева, учители по ИТ І-VІІ кл.

7. Провеждане на час на класа съвместно с инспектор ДПС по програма „Работа на полицията в училище”

Срок: по график

Отг : инсп.ДПС, кл.рък-ли

8. Организиране на срещи с родители за запознаване на учениците със спецификата на техните професии.

Срок: в час на класа, 26.11.2019г.

Отг.: класни ръководители ІІ – VІІ клас

9. „Четем и творим заедно в седмицата на бащата - 11. – 08.11.2019г.”

- Любимата приказка на татко – в училищната библиотека

Срок:12.11. 2019г. 11,00ч.

Отг: Д. Милкова ПГ

- Приказно творчество с татко

Срок:15.11. 2019г. 11,00ч.стая № 111

Отг: Д. Милкова ПГ

10. Училищни турнири по:

- волейбол –момичета, момчета - VІІ клас

Срок: до 22.11.2019г.

Отг.: Б.Петров

Контр: гл.уч.Р.Николова

- баскетбол – момичета, момчета – VІ клас

Срок: до 22.11.2019г.

Отг.: С.Павлова

Контр: гл.уч.Р.Николова

- „Най-добър скачач” – ІV клас

Срок: до 22.11.2019г.

Отг.: Ив.Якимова

Контр: гл.уч.Д.Владимирова

11. Беседи по пътна безопасност с учениците :

- По график:

ІІа,б,в,г,д – 12.11.2019 г.11,05 ч.

ІІІа,б,в,г,д – 05.11.2019 г.11,55 ч.

ІVа,б,в,г,д – 04.11.2019 г.11,55 ч.

VІІа,б,в,г, – 26.11.2019 г.18,30 ч.

12. Световен ден на възпоменание за жертвите от пътно-транспортни произшествия – 17.11.2019г.

- беседа в час на класа

Срок: 11 и 12.11.2019г.

Отг: кл.рък-ли и пед.съветник

- изложба с рисунки на ученици по темата

Срок: 07.11.2019г.

Отг:за ПГ, І-ІVкл.-Д. Владимирова

за V – VІІ кл. -Т. Ненкова

Контр:зам директор АСД

13. Подготовка за участие в Регионалното състезание по ИТ ”България – древна и млада”.

Срок: през м. ноември

Отг: М. Гинева, учители по ИТ

14. Есенно почистване

Срок: 12.11.2019г.- V –VІІ кл.- кл.стаи

18 - 19.11.2019г. – нач.етап – кл.стаи

Отг.: П. Христова и кл. ръководители

15. 1-ви декември – ден на борба срещу СПИН - изготвяне на табло и кът с материали.

Срок : 25.11.2019г.

Отг.: Здр.Димитрова, Д.Милкова, Ир.Христова

16. Родителски срещи:

Срок:

ПГ, І – ІVкл. 20.11.2019г. - 1830 часа
V – VІІ кл. 21.11.2019г. - 1830 часа

Месец Октомври

ВИЖ

1.Отбелязване на световния ден на усмивката.

Срок:04.10.2019г.

2.Практическо занятие – «Учебна евакуация» по Плана за действие при бедствия, аварии и пожари.

Срок: 18.10.2019г.в края на трети учебен час за І и за ІІ смяна

3.Открита  практика по проекта „Училище за успешни личности“:

 • Човекът и обществото – ІІІ клас на тема: „Общество и родина” урок-практикум по Национална програма „Иновации в действие” с партньорски училища.
Срок:31.10.2019 г., четвъртък, 14 00 ч. стая № 311
 • Съвместна практика на проектно - изследователска дейност на тема: " Моят древен и нов град" с ученици от VIа и VIб клас от ОУ“Цар Симеон I“, гр.Варна и партниращите училища по национална програма " Иновации в действие"
Срок:31.10.2019 г., четвъртък, 14 00 ч. стая № 310
 • Работна среща „Училище за успешни личности“ – какво постигнахме:
Срок:31.10.2019 г., четвъртък, 15 30 ч. стая № 310
 • Представяне на иновацията на ОУ „ Цар Симеон I“ и извършената дейност през учебната 2018–2019г., презентиране на идеята за втория етап – развиване на умението да си креативен с глобална тема: „Идеи, които променят света“.
 • Представяне на иновацията на ОУ „Екзарх Антим І” гр. Пловдив
4.Спортен празник на ОУ „Цар Симеон I Срок:  14.10.2019г.

5.Училищен турнир по:

 • футбол  VІІ клас – момчета.
Срок: по график до 30.10.2019г.
 • футбол – момичета, VI-VII клас;
Срок: по график до 30.10.2019г.

6. I международен турнир „Математика без граници“ – есенен кръг.

Срок: 30.10.2010 г.: от 12,00ч. за І, ІІ, ІІІа,б,в,г, ІVв,г,д клас от 12,45ч. за ІІІд, ІVа, ІVб  клас
 1. Подаване на заявка за състезанието на СБНУ „Аз рисувам“.
Срок:до 24.10.2019г.    провеждане – на 19.11.2019г.
 • 8. Европейски ден за борба с трафика на хора – беседа в часа на класа за учениците от VІІ клас.
 • Срок: 18 .10. 2019г.
  1. Ден на народните будители:
  • поздрав за 1 ноември на сайта на училището и поздравителни адреси до ДГ, училища, институции
  Срок24.10.2019г.
  • радиопредаване
   • Срок: 29.10.2019г.  - ЧК
  • изложба
   • Срок: 25.10.2019г.
  • поклонение в алеята на Възрожденците в Морската градина
   • Срок:01.11.2019г.
  1. Дейности на ПГ.
  • „Домът на книгите в библиотеката“ – посещение в училищната библиотека.
  Срок: 04.10.2019г. 11 00 ч.
  • „Даровете на есента” – изложба на децата от ПГ.
  Срок:21-25.10.2019г.
  1. Радиопредаване за деня на учителя
  Срок:04.10.2019г.
  1. Европейска и световна седмица на програмирането.
  Срок:05-20.10. 2019г.
  1. Регистрация за участие в състезание по правопис Spelling Bee – III – VII клас
  Срок:04-25.10. 2019г.
  1. Състезание „Стъпала на знанието” на сдружение Десет книги:
  • подаване на заявка за участие в І кръг: 10-21.10. 2019г.
  • провеждане – на 07.11.2019г.
  1. Международен ден на Черно море – инициативи по паралелки.
  ПГ и І клас – конкурс за рисунка и изложба – от 9,00 до 10,30ч. ІІ клас – посещение на Аквариума ІІІ клас – конкурс за рисунка и изложба – от 9,00 до 10,30ч. ІV клас – посещение на Военноморския музей V клас – почистване на плажната ивица и фотоизложба – 8,00 до 11,00ч. VІ клас – почистване на плажната ивица и фотоизложба– 8,00 до 11,00ч. VІІ клас – почистване на плажната ивица и фотоизложба– 8,00 до 11,00ч. Срок: 31.10.2019г.
  1. Участие в мероприятията в Морската градина за отбелязване на световния ден на интензивното ходене – ученици V – VІІ клас
  Срок: 06.10.2019 г. 10,00 ч. сцена Раковина в Морската градина
  1. Предаване на материали за училищния вестник
  Срок: до 05.10.2019 г.
  1. Посещение на театрални постановки
  1. ХVІ Национален конкурс „Златна есен- плодовете на есента” гр. Севлиево.
  Срок:01.11.2019 г.
  1. Есенна ваканция – 01.11.2019г. до 03.11.2019г. вкл

  Месец Септември

  ВИЖ

   1. Дейности за осъществяване на допълнителна подкрепа на учениците със СОП:

  Подаване на заявление от родител

  Срок: до 03.09.2019 г.

  Отг. Н. Рускова-Желева, В. Цонева, К. Грозева

  Определяне на ЕПЛР на учениците със СОП за извършване на оценка на индивидуалните потребности  и становище за осъществяване на допълнителна подкрепа

  2. Откриване на учебната 2019/2020 година – тържество

  Срок: 16.09.2019 г. – 900ч.

  • Генерална репетиция

  Срок: 12.09.2019 г. – 9,30ч.

  13.09.2019 г. – 9,30ч.

   3. Родителски срещи

  • Провеждане

  Преди 15 септември

  • І клас

  Срок : 03.09.2019г. ;18,00 ч.; класни стаи

  Отг.: класни ръководители на І клас

  • ПГ

  Срок: 04.09.2019г. ; 18,00 ч.; стая 206

  Отг.: Д. Милкова  

  След 15 септември

  • ПГ, І – ІV клас Срок: 18.09.19 г. сряда – 1830ч.

  Отг.: кл. р-ли І-ІV клас, Д. Милкова  

  • V – VІІ клас Срок: 19.09.19 г. четвъртък – 1830ч.

  Отг.: кл. р-ли V-VІІ кл.

  4. Предаване на:

  • Учебници за ПГ, І , IV, V, VІд и VІІ клас и на учебни тетрадки за ІІ и ІІІ клас от библиотекаря на класните ръководители
  Срок: 12.09.2019 г. по график
  І  кл. и ПГ Л. Митева, Й. Кирова
  ІІ кл. Ив. Христова, М. Енева
  ІІІ кл. Н. Станев, Т. Илиева
  ІV кл. Т. Петкова, Ив. Желязкова
  V кл. Здр. Димитрова, Т. Балканска
  VІІ кл. Св. Димитрова, А. Черелова
  Отг.: зам. директор АСД